Zarządzenie nr 418/2023BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 3 stycznia 2023w sprawie określenia warunków zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych, w przypadku kiedy nie ma takiego obowiązku

Zarządzenie nr 418/2023
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 3 stycznia 2023


w sprawie określenia warunków zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych, w przypadku kiedy nie ma takiego obowiązku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 32 ust. 7 oraz art. 39 ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządzam, co następuje:

§1. Ustala się, że w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 7 i art. 39 ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

Koszt = (a – b)  x  c

gdzie:
a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,
b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,
c – stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu,

§2. Stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa rada gminy, w drodze uchwały, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 poz. 180 z późn. zm.).

§3.1. Zwrot kosztów przewozu, o którym mowa w §1, następuje na podstawie umowy zawartej między z rodzicami a działającego z upoważnienia Burmistrza Pakości – Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość.
2. Podstawą zawarcia umowy o zwrot kosztów przewozu jest złożony i pozytywnie rozpatrzony wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1.
3. Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników składa się w Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość, w terminie do 31 sierpnia każdego roku.
4. W przypadku złożenia wniosku w trakcie roku szkolnego i podpisania stosownej umowy, zwrot kosztów przewozu dziecka, ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna obowiązuje od dnia złożenia wniosku.

§4.1. Zwrot kosztów przewozu przysługuje w wysokości obliczonej jako wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przewozu dziecka, która obliczona jest jako iloczyn kosztu jednorazowego przewozu, którego sposób obliczenia określa §1 oraz liczby dni obecności dziecka w placówce, w miesiącu podlegającemu rozliczeniu.
2. Liczbę dni obecności dziecka w placówce, do której dziecko uczęszcza potwierdza opiekunowi dyrektor placówki lub osoba przez niego upoważniona odrębnym zaświadczeniem, którego wzór stanowi załącznik nr 2.
3. Za dni nieobecności dziecka w placówce zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje.

§5. Jeżeli rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się zgodnie z §1.

§6.1. W przypadku przejazdu dziecka, ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego środkami komunikacji zbiorowej w regularnych przewozach prowadzonych przez uprawnionych przewoźników kolejowych i autobusowych podstawę obliczenia kwoty zwrotu kosztów przejazdów stanowi cena biletów z uwzględnieniem ulg przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.
2. Kwota zwrotu kosztów stanowi równowartość ceny przedstawionych biletów. (dziecka, ucznia, opiekuna).
 
§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 182/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia warunków zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych, w przypadku kiedy nie ma takiego obowiązku

§8. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość.

§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki (463kB) pdf
 
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń
 
 

 
U Z A S A D N I E N I E
do zarządzenia Nr 418/2023
Burmistrza Pakości
z dnia 3 stycznia 2023 r.
 
w sprawie określenia warunków zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych, w przypadku kiedy nie ma takiego obowiązku
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 7 i art. 39 ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) gmina może zorganizować dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego oraz dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do szkoły ponadpodstawowej oraz ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 7, również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.
Dnia 27 października 2022 r. weszły w życie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2089) określające nowy sposób realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych.
W związku z powyższym, przyjmując zasadę równego traktowania, ustala się, że zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku, stosuje się takie same ogólnie przyjęte zasady jak w sytuacjach obowiązkowych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (23 stycznia 2023, 07:58:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 20