Zarządzenie nr 395/2022BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 25 października 2022w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2022r.

Zarządzenie nr 395/2022
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 25 października 2022


w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2022r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2022r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.  Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w § 1.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załącznik (364kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

 
 
 
UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Podanie do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Burmistrz Pakości podaje do publicznej wiadomości w terminie do 31 października 2022r. informację za III kwartał 2022r. o wykonaniu budżetu gminy, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie nie wywołuje skutków finansowych.
 
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (28 października 2022, 09:44:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 45