Uchwała nr IX/79/2015RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 24 listopada 2015w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.1)) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych2) (Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm3))

Uchwała nr IX/79/2015
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 24 listopada 2015


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.1)) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych2) (Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm3))


uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Pakość:
 1. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
  a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 656,00 zł,
  b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1.042,00 zł,
  c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.250,00 zł,
 2. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
 3. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 1.563,00 zł,
  b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1.563,00 zł,
  c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.563,00 zł.
 4. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszcalnej masy całkowitej pojazdu, zawieszenia, według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 5. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 750,00 zł,
 6. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 7. od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
  a) mniejszej niż 22 miejsca – 1.094,00 zł,
  b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 1.823,00 zł.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Załącznik nr 1, 2, 3 (197kB) pdf

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jerzy Joachimiak

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015r. poz.1045.
2) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. W sprawie ustanowienia współnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 Z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. W sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2015r. poz. 528, 699,774, 1045 i 1283.UZASADNIENIE
do uchwały Nr IX/79/2015
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych

Przedmiotową uchwałę podejmuje się celem określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2016 r. od osób fizycznych i prawnych będących właścicielami środków transportowych.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm), zgodnie z którymi rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, a także może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, a także wprowadzać inne zwolnienia przedmiotowe.
Górne stawki podatku od środków transportowych dla wszystkich rodzajów pojazdu ulegają corocznie podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki są podwyższane.
W roku bieżącym obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. zostało ogłoszone w Monitorze Polskim z dnia 19 sierpnia 2015r., poz. 735.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 grudnia 2015, 13:57:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 799