Zarządzenie nr 95/2015BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 4 grudnia 2015zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Zarządzenie nr 95/2015
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 4 grudnia 2015


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn.zm.[1]) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[2]) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  W uchwale Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 1. zmniejszyć środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 7 894,00 zł,      zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia,
 2. dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
  a) zmniejszeń o kwotę 7 894,00 zł,
  b) przeniesień na kwotę 33 388,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 3. § 1 otrzymuje brzmienie:
  „§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 31 590 887,95, w tym:
  1) dochody bieżące w kwocie 29 012 557,34 zł
  a) dochody własne 17 389 120,21 zł,
  b) subwencje 6 048 956,00 zł, 
  c) dotacje celowe 5 574 481,13 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 77 900,24 zł;    
  2) dochody majątkowe w kwocie 2 578 330,61 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 069 089,61 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1 770 029,00 zł     
  b) dochody ze sprzedaży majątku 448 108,00 zł    
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 61 133,00 zł,”        
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia,
 4. § 2 otrzymuje brzmienie:
  „§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2015 rok w wysokości 32 348 919,09 zł, w tym:
  1) wydatki bieżące w wysokości 28 663 583,53 zł:
  a) wydatki jednostek budżetowych  21 800 348,54 zł, 
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  13 684 138,27 zł,
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  8 116 210,27 zł,      
  b) dotacje na zadania bieżące  1 155 948,00 zł,
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  5 295 286,75 zł,  
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  0,24 zł,
  e) obsługa długu  412 000,00 zł,
  2) wydatki majątkowe w wysokości  3 685 335,56 zł:
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 293 735,56 zł, w tym:
  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 309 790,00 zł,
  b) wydatki majątkowe w formie dotacji – 391 600,00 zł.”
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 5. wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 758 031,14 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji,
 6. załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok określono w załączniku Nr 1, 1a, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.  

Załącznik nr 1 (63kB) pdf
Załącznik nr 1a (157kB) pdf
Załącznik nr 2 (111kB) pdf
Załącznik nr 3 (108kB) pdf
 
BURMISTRZ
Wiesław Kończal

 

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U.z 2015r.poz.1045,
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379,  911,  1146,  1626 i  1877 oraz z 2015r. poz. 238, 1045, 1117, 1130,  1189, 1190, 1269, 1358 i 1513.
 
 
   
 
UZASADNIENIE  
do zarządzenia Nr 95/2015
Burmistrza Pakości
z dnia 4 grudnia 2015r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok 
 
Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2015r. jest konsekwencją zmniejszenia dotacji  celowej w  dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 7 894,00 zł decyzją nr WFB.I.3120.3.79.2015/19.Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami i rozdziałami  w ramach działów:
 • w dziale 750 Administracja publiczna, przeniesiono środki na zakup materiałów, podróże służbowe w Urzędzie Miejskim oraz zabezpieczono środki na składki ZUS od wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych,
 • w dziale 851 Ochrona zdrowia, zabezpieczono środki na umowy zlecenia za przeprowadzone warsztaty oraz zakupy materiałów w związku z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
 • w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesiono środki na zakup worków na odpady, zakup roślin w ramach utrzymania zieleni oraz zabezpieczono środki na zakup energii na Targowisku,
 • w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeniesiono środki na zakup energii w świetlicach wiejskich. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowią art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Zgodnie z ich treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych oraz wydatkach w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015r.Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
 
BURMISTRZ
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (9 grudnia 2015, 14:55:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 532