Uchwała nr XIX/143/04Rady Miejskiej w Pakościz dnia 28 grudnia 2004w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych* (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 oraz Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291)

Uchwała nr XIX/143/04
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 grudnia 2004


w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych* (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 oraz Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Sprzyjając rozwojowi przedsiębiorczości oraz potrzebie zmniejszenia bezrobocia ustala się zwolnienia w podatku od nieruchomości dla beneficjentów pomocy tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Pakość.
 2. Ilekroć w uchwale mowa o beneficjencie pomocy należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który otrzymał pomoc publiczną bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania.
 3. Ilekroć w uchwale mowa jest o “nowym, stałym miejscu pracy, czy liczbie pracowników” oznacza to roczną liczbę jednostek pracujących, a mianowicie osób zatrudnionych na pełnym etacie w ciągu jednego roku, przy czym ilość osób zatrudniona w niepełnym wymiarze i praca sezonowa stanowią ułamkowe części.
 4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowi pomoc udzielaną w ramach wyłączeń grupowych, do którego mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz.Urz. WE L 337 z 13.12.2002).

§ 2

 1. Wprowadza się zwolnienia w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Pakość, na okres:

  a) 1 roku – jeśli zostanie utworzonych co najmniej 5 nowych stałych miejsc pracy, w tym 60% z terenu gminy Pakość - 100% zwolnienia,
  b) 2 lat – jeśli zostanie utworzonych co najmniej 25 nowych stałych miejsc pracy, w tym 60% z terenu gminy Pakość - 100% zwolnienia,
  c) 3 lat – jeśli zostanie utworzonych co najmniej 35 nowych stałych miejsc pracy, w tym 60% z terenu gminy Pakość - 75% zwolnienia,
  d) 4 lat – jeśli zostanie utworzonych co najmniej 50 nowych stałych miejsc pracy, w tym 70% z terenu gminy Pakość - 60% zwolnienia,
  e) 5 lat – jeśli zostanie utworzonych co najmniej 70 nowych stałych miejsc pracy, w tym 70% z terenu gminy Pakość - 55% zwolnienia,
  f) 10 lat – jeśli zostanie utworzonych co najmniej 250 nowych stałych miejsc pracy, w tym 50% z terenu gminy Pakość - 50% zwolnienia.

§ 3

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać pomoc, o której mowa w § 2, jeżeli wartość tej mocy brutto łącznie z inną pomocą na zatrudnienie otrzymanej przez niego w okresie kolejnych trzech lat poprzedzających dzień udzielenia planowanej pomocy nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 15 mln euro.

§ 4

 1. Wniosek o udzielenie pomocy na utworzenie nowych miejsc pracy powinien zostać złożony przed zatrudnieniem osób, dla których tworzone są miejsca pracy.
 2. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli:

  a) nastąpił wzrost netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w porównani ze średnią z ostatnich 12 miesięcy, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy,
  b) zwolnienie odnosi się tylko do takich miejsc pracy, które nie są powiązane z realizacją inwestycji początkowych,
  c) na nowo utworzonych miejscach pracy zostaną zatrudnione osoby, które nigdy nie mieli pracy, osoby bezrobotne lub którym pracodawca wypowiedział umowę o prace,
  d) nowo utworzone miejsca pracy będą utrzymane przez okres co najmniej 3 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres co najmniej 2 lat.
 3. Do kosztów kwalifikujących się objęcia pomocą zalicza się ponoszone przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą dwuletnie koszty zatrudnienia nowych pracowników, na które składają się koszty wynagrodzenia brutto oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.
 4. Maksymalna intensywność pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy wynosi 50% kosztów wymienionych w pkt. 3, przy czym w przypadku małych i średnich przedsiębiorców próg ten zwiększa się o 15 punktów procentowych.
 5. Za małego i średniego przedsiębiorcę uznaje się przedsiębiorcę w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw ( Dz.Urz. WE L 10 z 13.01.2001).

§ 5

 1. Zwolnienia, o których mowa w § 2 przysługują się w roku podatkowym następującym po utworzeniu nowych miejsc pracy przez czas określony w § 2 pod warunkiem nie zmniejszenia stanu zatrudnienia uprawniającego do zwolnienia w tym czasie.
 2. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Burmistrza Pakości w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.
 3. Przedsiębiorca, który w terminie nie przedłoży organowi udzielającemu zwolnienia informacji o utrzymaniu stanu zatrudnienia traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki z niego korzystał, a także zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami od zaległości podatkowej.
 4. Przedsiębiorca, który utracił zwolnienie nie może ubiegać się o kolejne zwolnienie.

§ 6

 1. Zwolnienia w podatku od nieruchomości przyznaje się na udokumentowany wniosek podatnika, który należy złożyć w terminie do dnia 15 stycznia dotyczący każdego roku podatkowego.
  Wniosek winien zawierać:

  a) określenie przedsiębiorcy,
  b) zakres prowadzonej działalności gospodarczej,
  c) określenie nieruchomości, z jakiej przedsiębiorca będzie korzystał ze zwolnienia na której prowadzona jest działalność,
  d) ilość nowo utworzonych miejsc pracy w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
 2. Warunkiem zastosowania zwolnienia, o którym mowa w § 2 jest przedkładanie co kwartał niżej wymienionych dokumentów potwierdzających utrzymanie nowych stałych miejsc pracy:

  a)deklarację rozliczeniową ( formularz ZUS DRA ) ze stanem na dzień:
  - 31 XII roku poprzedzającego utworzenie nowych stałych miejsc pracy
  - 31 XII roku w którym utworzono nowe, stałe miejsca pracy z potwierdzeniem jej złożenia w ZUS-sie,
  b)zgłoszenie do ubezpieczeń ( formularz ZUS ZUA ) potwierdzające utworzenie nowych miejsc pracy z potwierdzeniem jej złożenia w ZUS-sie,
  c) informacje o wielkości oraz przeznaczeniu pomocy publicznej uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł, przeznaczonej na realizację zadania objętego pomocą na podstawie niniejszego programu pomocowego.
 3. Przedsiębiorca, który uzyskał zwolnienie zobowiązany jest do składania, co kwartał do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, tj. do 25 IV, 25 VII, 25 X, 25 I, informacji o utrzymaniu stanu zatrudnienia. Do informacji załączyć należy następujące dokumenty: kopie druków ZUS DRA z potwierdzeniem ich złożenia w ZUS-ie.
 4. Przedsiębiorca, który uzyskał zwolnienie zobowiązany jest do składania raz w roku do 25 stycznia informacji o kosztach pracy nowo zatrudnionych pracowników.

§ 7

 1. Niniejsza uchwała nie ma zastosowania w odniesieniu do:

  a) pomocy udzielanej w sektorze górniczym, stoczniowym oraz transportowym,
  b) pomocy udzielanej dla działalności związanej z wywozem, a mianowicie pomocy związanej bezpośrednio z ilościami wywiezionymi, utworzenia i działania sieci dystrybucji ani innych wydatków bieżących związanych z działalnością eksportową,
  c) pomocy uzależnionej od wykorzystania towarów krajowych uprzywilejowanych względem towarów przywożonych.

§ 8

Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy może być udzielana łącznie z inną pomocą lub wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do kosztów wynagrodzeń kwalifikujących się do objęcia pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy, jeżeli łączna wartość pomocy nie przekroczy maksymalnej intensywności pomocy, o których mowa w § 4 ust. 4.

§ 9

Uchwała obowiązuje od dnia wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2006 r.

§ 10

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Pakości.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Kuflewicz

 

*Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne . Zmiana dotyczy od 1 maja 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr 96, poz. 959)

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2005, 15:58:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5184