Uchwała nr XVIII/129/04Rady Miejskiej w Pakościz dnia 2 grudnia 2004w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży oraz ustalenia oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na raty na rzecz ich najemców Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. “a” i art.41 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7, art.70 ust.4, art. 72 ust. 2 i art. 73 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r Nr 46, poz.543, z 2001 r Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984,Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r Nr 1, poz. 15 i Nr 80, poz. 717,720 i 721, Nr 96, poz. 874 i Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 880, Nr141, poz. 1492)

Uchwała nr XVIII/129/04
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 2 grudnia 2004


w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży oraz ustalenia oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na raty na rzecz ich najemców

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. “a” i art.41 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7, art.70 ust.4, art. 72 ust. 2 i art. 73 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r Nr 46, poz.543, z 2001 r Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984,Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r Nr 1, poz. 15 i Nr 80, poz. 717,720 i 721, Nr 96, poz. 874 i Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 880, Nr141, poz. 1492)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć następujące zasady sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Gminy Pakość i zasady udzielania bonifikat od sprzedaży oraz ustalenia oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na raty na rzecz ich najemców:

 1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego zajmowanego przez najemcę z udziałem w nieruchomości wspólnej, może nastąpić na jego rzecz niezależnie od daty i sposobu powstania stosunku najmu, jeżeli najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
 2. Ze sprzedaży wyłączone są lokale:

  a) znajdujące się w budynkach przeznaczonych do rozbiórki,
  b) socjalne,
  c) znajdujące się w budynkach oddanych do użytkowania nie wcześniej niż 10 lat przed wejściem w życie niniejszej uchwały,
  d) oddane w najem na czas oznaczony.
 3. Wniosek o wykup lokalu najemca kieruje do Burmistrza Pakości na piśmie ze wskazaniem lokalu, opisem i z tytułem prawnym.
 4. Sprzedaż lokalu może również nastąpić w wyniku oferty złożonej najemcy przez Burmistrza Pakości.
 5. Lokale znajdujące się w budynkach wpisanych do rejestru zabytków mogą zostać sprzedane po uzyskaniu uprzednio opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 6. Warunkiem przystąpienia do czynności, zmierzających do sprzedaży lokalu mieszkalnego zajmowanego przez najemcę z udziałem w nieruchomości wspólnej jest uregulowanie przez najemcę wszystkich zaległych należności z tytułu używania przedmiotowego lokalu.
 7. Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej zostanie
  poprzedzona wyceną sporządzona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na zasadach i w trybie określonym ustawą.
 8. Wielkość udziału w gruncie ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.).
 9. Przeznaczony do sprzedaży lokal mieszkalny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej umieszcza się w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży niezwłocznie po ustaleniu jego wartości.
 10. Burmistrz zawiadamia najemcę o rozpoczęciu procedury sprzedaży lokalu na jego rzecz.
 11. Kupujący pokrywa: koszty wyceny lokalu i wyznaczenia udziału w nieruchomości wspólnej, koszty umowy notarialnej, koszty sądowe, koszty wykreślenia hipoteki oraz inne koszty, do poniesienia których zobowiązany jest kupujący.
 12. Umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego udziału w nieruchomości wspólnej winna być
  zawarta najpóźniej w terminie trzech miesięcy od dnia umieszczenia go w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 13. W szczególnych uzasadnionych przypadkach na wniosek zainteresowanego Burmistrz Pakości może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt. 12.
 14. Jeżeli zmiana terminu aktu notarialnego następuje z przyczyn leżących po stronie
  kupującego a zmiana cen na rynku lokalnym nieruchomości była znaczna wymagane jest uaktualnienie wyceny i sporządzenie kolejnego operatu szacunkowego, koszt wyceny w całości pokrywa kupujący.
 15. W przypadku niestawienia się kupującego bez usprawiedliwienia we wskazanej kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i terminie Burmistrz Pakości może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej.
 16. Przy sprzedaży pojedynczego lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości gruntowej wspólnej udziela się bonifikaty na wniosek najemcy od ceny lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości:


  a) 90% - przy jednorazowej zapłacie ceny,
  b) 85% - przy rozłożeniu na 5 równych, rocznych rat,
  c) 80% - przy rozłożeniu na 10 równych, rocznych rat.
 17. W przypadku wykupu, jednego dnia, wszystkich lokali mieszkalnych, stanowiących
  własność Gminy Pakość, w budynku przez ich najemców udziela się dodatkowo 5%
  bonifikaty do bonifikat określonych w pkt.16.
 18. Jednorazowa zapłata ceny lokalu z udziałem w nieruchomości wspólnej musi nastąpić w całości dzień przed przystąpieniem do aktu notarialnego.
 19. W przypadku, gdy z własnością lokali już wyodrębnionych z nieruchomości związany jest udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaż kolejnych lokali następuje jednocześnie z ustanowieniem odpowiedniego udziału w tym prawie.
 20. Wysokość stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 21. Udzielanie bonifikat od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego następuje na zasadach określonych w pkt. 16 i pkt.17.
 22. W przypadku rozłożenia na raty, o których mowa w pkt. 16 ppkt. “b” i ppkt. “c” ceny
  sprzedaży lokalu mieszkalnego z udziałem nieruchomości gruntowej wspólnej stosuje się następujące zasady:


  a) wysokość pierwszej raty nie może być niższa niż 20% ceny sprzedaży,
  b) zapłata pierwszej raty ceny winna nastąpić nie później niż na dzień przed
  przystąpieniem do aktu notarialnego,
  c) pozostałą część należności zabezpiecza się ustanowioną na rzecz Gminy Pakość
  hipoteką na wyodrębnionej w wyniku sprzedaży nieruchomości,
  d) raty roczne płatne są w terminie do dnia 31 marca każdego roku, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiła sprzedaż,
  e) dla rozłożonej na raty nie spłaconej części należności przyjmuje się umowną stawkę oprocentowania w wysokości odpowiadającej, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej – Monitor Polski, średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym rok, w którym płatna jest rata,
  f) maksymalny okres spłaty nie może przekroczyć 10 lat.


Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Pakości.

§ 3

Tracą moc:

 1. uchwała nr XXX/201/98 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 lutego 1998 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych,
 2. uchwała nr XXX/202/98 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 lutego 1998 r. w sprawie udzielenia zgody Zarządowi Gminy na stosowanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości,
 3. uchwała nr XXX/203/98 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 lutego 1998 r. w sprawie udzielenia pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych przez ich najemców.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Kuflewicz

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2005, 12:49:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4066