Uchwała nr II/10/2018RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 6 grudnia 2018w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Na podstawie art. 18a ust. 1 - 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.[1]) oraz § 27, 28 ust. 1 i 2 Statutu Gminy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972, z późn. zm.[2])

Uchwała nr II/10/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18a ust. 1 - 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.[1]) oraz § 27, 28 ust. 1 i 2 Statutu Gminy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972, z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Powołać stałą Komisję Rewizyjną w następującym składzie:
  1. p. Augustyn Mariusz,
  2. p. Jagodzińska Danuta,
  3. p. Kacprzak Roman,
  4. p. Perdał Józef,
  5. p. Siekierka Radosław. 
§ 2. Przedmiot działania Komisji Rewizyjnej określony został w art. 18a ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.).
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pakości.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab  

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432.
[2] Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2003r. Nr 59, poz. 974, z 2006r. Nr 120, poz. 1755 oraz z 2008r. Nr 145, poz. 2225.  
 UZASADNIENIE
do uchwały nr II/10/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 6 grudnia  2018 r.
 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej  
 
Zgodnie z  § 27,  § 28 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Pakość, Rada Miejska powołuje ze swojego składu Komisję Rewizyjną, której celem jest opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi oraz kontrola działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy. W myśl  art. 18a ust. 1 – 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)  w skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1, a więc przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (17 grudnia 2018, 07:41:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 332