Uchwała nr XXXIX/394/2022RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 13 grudnia 2022zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.1) ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.2) ) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.3) )

Uchwała nr XXXIX/394/2022
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 13 grudnia 2022


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.1) ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.2) ) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.3) )


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr XXX/301/2022 z dnia 17 lutego 2022r., uchwałą Nr XXXI/311/2022 z dnia 29 marca 2022r., uchwałą Nr XXXII/325/2022 z dnia 31 maja 2022r. oraz uchwałą Nr XXXIII/335/2022 z dnia 23 czerwca 2022r., uchwałą Nr XXXIV/341/2022 z dnia 12 lipca 2022r., uchwałą Nr XXXV/360/2022 z dnia 27 września 2022r., uchwałą Nr XXXVI/377/2022 z dnia 27 października 2022r., uchwałą Nr XXXVII/381/2022 z dnia 9 listopada 2022r. oraz uchwałą Nr XXXVIII/382/2022 z dnia 29 listopada 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
- zwiększenie środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 92 497,00 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 904 720,02 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 40 000,00 zł,
- zmniejszenie pozostałych dochodów o kwotę 15 451,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie o kwotę 1 021 765,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 63 505 540,74 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 57 361 298,45 zł, w tym:
a) dochody własne 29 513 909,25 zł,
b) subwencje 8 125 163,00 zł,
c) dotacje celowe 19 722 226,20 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 417 696,04 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 6 144 242,29 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 550 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,
c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 75,00 zł,d) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 5 564 167,29 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 852 084,59 zł.”

4) § 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 68 708 543,64 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 55 781 312,56 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 35 216 106,17 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 287 637,47 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 928 468,70 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 2 309 308,18 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 194 948,41 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 290 949,80 zł,
e) obsługa długu 770 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 12 927 231,08 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 845 931,08 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 268 722,78 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 81 300,00 zł."

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 5 203 002,90 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 528 047,07 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 127 955,83 zł oraz przychodami z tytuły zaciąganych kredytów w kwocie 547 000,00 zł,

6) załącznik „Zadania inwestycyjne” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

9) załącznik „Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

10) § 14 uchwały pozostaje bez zmian:
„§ 14. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 547 000,00 zł.”;

11) § 15 uchwały pozostaje bez zmian:
„§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 547 000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki (2839kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Oset

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733.


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2022 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), zgodnie z którymi do wyłącznej właściwości rady gminy należy: ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 późn. zm.).
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), jednakże zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1461) podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Podjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian:
w planie dochodów:
- w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 92 497,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.40.2022.13g z dnia 28 listopada 2022r. są to środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach szkolnych oraz pismem Nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022r. z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, - w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł w związku ze zmianą stawki żywieniowej oraz zwiększoną liczbą uczniów korzystających z wyżywienia, zmniejszenie o kwotę 15 451,24 zł w związku z korektą planu na zakup opału w ramach przyznanego dodatku dla podmiotów wrażliwych, - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie o kwotę 904 720,02 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.382.2022 z dnia 7 grudnia 2022r. oraz Nr WFB.V.1612.407.2022 z dnia 12 grudnia 2022r., są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym,
w planie wydatków budżetowych: - w dziale 600 Transport i łączność, przeniesienie na kwotę 8 000,00 zł z działu 710, w związku z koniecznością pokrycia wydatków związanych z wykonaniem usług transportowych, zmniejszenie o kwotę 55 000,00 zł, - w dziale 750 Administracja publiczna, przeniesienie na kwotę 33 234,60 zł, w związku z rozliczeniem projektu „Cyfrowa Gmina”, - w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 132 497,00 zł w związku z otrzymanymi środkami rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, ze zmianą stawki żywieniowej oraz zwiększoną liczbą uczniów korzystających z wyżywienia, zmniejszenie o kwotę 15 451,24 zł w związku z korektą planu na zakup opału w ramach przyznanego dodatku dla podmiotów wrażliwych, przeniesienie na kwotę 4 000,00 zł, w związku ze wzrostem liczby dzieci objętych kształceniem specjalnym zapisanych do niepublicznego przedszkola, - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie o kwotę 904 720,02 zł, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesienie na kwotę 350 000,00 zł, związku ze zmianą planowanej inwestycji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz koniecznością zmiany umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych wynikających ze zwiększenia ilości odebranych odpadów komunalnych, zwiększenie na kwotę 55 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” oraz „Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość”.
5. Ocena skutków regulacji
Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków, jednakże deficyt nie uległ zmianie.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (22 grudnia 2022, 07:51:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 31