Uchwała nr XVIII/207/2016Rady Miejskiej w Pakościz dnia 29 grudnia 2016w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacjiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.1)), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.2)) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm.3))

Uchwała nr XVIII/207/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.1)), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.2)) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm.3))


uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Określa się tryb udzielania i rozliczania dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania przysługujących:
 1. niepublicznym przedszkolom;
 2. osobom prowadzącym wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
 1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Pakość;
 2. placówce bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole, a także niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1 pkt. 2;
 3. organie prowadzącym - należy przez to rozumieć inne niż Gmina Pakość osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące placówkę;
 4. podstawowej kwocie dotacji - należy przez to rozumieć odpowiednio podstawowe kwoty dotacji, o których mowa w art. 78b ust. 1 i ust. 10 ustawy.
Rozdział 2.
Podstawa obliczania dotacji
§ 3. 1. Niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, wskazane w art. 90 ust. 1a ustawy, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem, niezależnie od dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 1b, 1c, 2b, 2ca, 2d i 3ac ustawy, dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy.
2. Niepubliczne przedszkole, wskazane w art. 90 ust. 1b ustawy, niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego   wysokości kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
3. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, wskazana w art. 90 ust. 1c ustawy, otrzymuje na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
4. Niepubliczne przedszkola, wskazane w art. 90 ust. 2b ustawy, niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
5. Niepubliczne przedszkola specjalne, wskazane w art. 90 ust. 2ca ustawy, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
6. Osoba wskazana w art. 90 ust. 2d ustawy, prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego niespełniającej warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Rozdział 3.
Udzielanie i rozliczanie dotacji
§ 4. 1. W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji organ prowadzący placówkę składa do Burmistrza Pakości wniosek o udzielenie dotacji z informacją o planowanej liczbie uczniów, planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju lub planowanej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno–wychowawczych.
2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 zawiera dane o:
 1. jednostce dotowanej;
 2. organie prowadzącym i sposobie jego reprezentacji;
 3. planowanej liczbie uczniów, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym;
 4. planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli takie zadanie jednostka realizuje;
 5. planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, jeżeli takie zadanie jednostka realizuje;
 6. koncie bankowym jednostki dotowanej na które będzie przekazywana dotacja.
3. Wysokość dotacji w budżecie Gminy ustala się oddzielnie dla każdej placówki na dany rok kalendarzowy w oparciu o planowaną liczbę dzieci zgłoszonych we wniosku.
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 5. 1. Organ prowadzący placówkę sporządza i przekazuje Burmistrzowi Pakości:
 1. nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie:
  a) uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w tym uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzaju niepełnosprawności;
  b) uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych;
  c) dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,
  d) przy czym informacje te organ prowadzący podaje według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który przysługuje dotacja.
 2. nie później niż do dnia 31 stycznia każdego roku - za okres od początku do końca minionego roku kalendarzowego - roczne rozliczenie otrzymanych dotacji z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów poniesionych wydatków.
2. Roczne rozliczenie dotacji powinno zawierać następujące dane:
 1. nazwę i adres osoby prowadzącej;
 2. dane z adresem siedziby i numerem telefonu przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego;
 3. numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji;
 4. kwotę otrzymanej dotacji;
 5. informację o wydatkach poniesionych z dotacji.
3. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, natomiast wzór rocznego rozliczenia otrzymanych dotacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego na podstawie pisemnej informacji, o której mowa w § 5, na zasadach i w terminach określonych w art.90 ust. 3c ustawy.
2. W przypadku skreślenia dziecka z ewidencji przedszkola dotacja nie będzie przysługiwała.
3. Za końcowy termin uczęszczania dziecka do placówki należy uznać ostatni dzień miesiąca, w którym dziecko do niej uczęszczało.

§ 7. 1. W przypadku dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, niewykorzystania dotacji lub jej części, wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem, organ prowadzący zobowiązany jest do zwrotu tej dotacji na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. W przypadku zakończenia prowadzonej działalności przez dotowaną placówkę w trakcie trwania roku budżetowego organ prowadzący powiadamia pisemnie Burmistrza Pakości, a dotowana placówka zobowiązana jest przedłożyć rozliczenie wykorzystania dotacji oraz zwrócić niewykorzystane, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości środki z dotacji udzielonej z budżetu gminy w terminie 15 dni od dnia zakończenia działalności.

Rozdział 4.
Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
§ 8. 1. Burmistrz Pakości może przeprowadzić kontrolę, o której mowa w art. 90 ust. 3e ustawy.
2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadzają przedstawiciele organu dotującego, zwani dalej „kontrolującymi”, na podstawie imiennych upoważnień wydanych przez Burmistrza Pakości.

§ 9. Kontrolujący mają prawo wstępu do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz wglądu do stosownej dokumentacji, na zasadach określonych w art. 90 ust. 3f i ust. 3g ustawy.

§ 10. 1. Kontrolujący jest obowiązany powiadomić organ prowadzący co najmniej na 3 dni przed planowaną kontrolą o terminie i zakresie kontroli.
2. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.
3. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych uchybień i nieprawidłowości.
4. Protokół kontroli podpisują kontrolujący i osoba upoważniona przez organ prowadzący do reprezentowania kontrolowanego podmiotu.

§ 11. 1. Organowi prowadzącemu placówkę przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
2. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu kontroli.
3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, kontrolujący jest obowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeb podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko organowi prowadzącemu placówkę.

§ 12. 1. Po zakończeniu postępowania kontrolnego przez kontrolujących, Burmistrz Pakości przekazuje organowi prowadzącemu placówkę wystąpienie pokontrolne.
2. Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę przedmiotu kontroli, wynikającą z ustaleń opisanych w protokole kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości - także wnioski pokontrolne w sprawie ich usunięcia.
3. Organ prowadzący placówkę jest obowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować na piśmie Burmistrza Pakości o sposobie wykonania wniosków oraz podjętych działaniach w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 14. Traci moc uchwała Nr X/94/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania wykorzystywania tych dotacji.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Załączniki (201kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak


1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2016r. poz. 1579.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz.1954 i 1985.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r.poz.1948 i 1984.UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVIII/207/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji

Uchwała ma na celu dostosowanie dotychczasowych uregulowań w zakresie udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli do zmienionych przepisów prawnych a ponadto doprecyzowanie zasad i usprawnienie procesu przekazywania, rozliczania i kontroli wykorzystania udzielonych dotacji z budżetu Gminy Pakość.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w sprawach zastrzeżonych ustawami do jej kompetencji.
W myśl art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943, z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a-1c i 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 stycznia 2017, 11:19:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 388