Zarządzenie nr 97/2019BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 22 października 2019w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Zarządzenie nr 97/2019
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 22 października 2019


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm.1)) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.2)), w związku z § 13 pkt 1 ppkt b uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019r., uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2019r., uchwałą Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2019r. oraz uchwałą Nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 września 2019r. i załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2019–2031, zmienionych uchwałą Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019r., Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2019r. oraz Nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 września 2019r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć w 2019 roku kredyt długoterminowy w wysokości 175 557,46 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 46/100), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 2. Spłata kredytu nastąpi od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2031r. Źródłem spłat będą dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 3. Ustalić zabezpieczenie spłaty ww. pożyczki w formie weksla in blanco.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1622 i 1649.
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 97/2019
Burmistrza Pakości
z dnia 22 października 2019r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Podjęcie przedmiotowego zarządzenia jest niezbędne w celu zabezpieczenia środków na spłatę kolejnych transz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Spłatę zaplanowano w okresie 10 lat, począwszy od 2022r.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm.) zgodnie z którym burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, a do jego zadań należy w szczególności określenie sposobu wykonywania uchwał. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.), jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019r., uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2019r., uchwałą Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2019r. oraz uchwałą Nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 września 2019r., Burmistrz Pakości jest upoważniony do zaciągania pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakość.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (18 listopada 2019, 08:55:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 362