Zarządzenie nr 102/2016BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2015zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Zarządzenie nr 102/2016
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2015


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn.zm.[1]) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[2]) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  W uchwale Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 1. zwiększyć środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 9 264,00 zł,      zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia,
 2. dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
  a) zwiększeń o kwotę 9 264,00 zł,
  b) przeniesień na kwotę 29 663,54 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 3. § 1 otrzymuje brzmienie:
  „§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 32 835 634,26, w tym:
  1) dochody bieżące w kwocie 29 032 652,34 zł
  a) dochody własne 17 391 275,21 zł,
  b) subwencje 6 048 956,00 zł, 
  c) dotacje celowe 5 592 421,13 zł, w tym: 
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 77 900,24 zł;
  2) dochody majątkowe w kwocie 3 802 981,92 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 3 255 231,92 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1 873 346,00 zł     
  b) dochody ze sprzedaży majątku 448 108,00 zł      
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 61 133,00 zł,”  
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia,
 4.  § 2 otrzymuje brzmienie:
  „§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2015 rok w wysokości 32 250 827,40 zł, w tym:
  1) wydatki bieżące w wysokości 28 461 158,56 zł:
  a) wydatki jednostek budżetowych  21 760 071,57 zł,
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  13 562 900,81 zł,
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  8 197 170,76 zł,
  b) dotacje na zadania bieżące  1 155 948,00 zł,
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  5 318 138,75 zł,   
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  0,24 zł,
  e) obsługa długu  227 000,00 zł,
  2) wydatki majątkowe w wysokości  3 789 668,84 zł:
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 398 068,84 zł, w tym:
  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 309 790,00 zł,
  b) wydatki majątkowe w formie dotacji – 391 600,00 zł.”
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 5. wynik budżetu stanowi nadwyżka w kwocie 584 806,86 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
 6. załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.” otrzymuje brzmienie zgodnie  z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok określono w załączniku Nr 1, 1a, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.  

Załącznik nr 1 (64kB) pdf
Załącznik nr 1a (157kB) pdf
Załącznik nr 2 (104kB) pdf
Załącznik nr 3 (116kB) pdf
 
BURMISTRZ
Wiesław Kończal

 
[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U.z 2015r.poz.1045 i 1890.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379,  911,  1146,  1626 i  1877 oraz z 2015r. poz. 238, 1045, 1117, 1130,  1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854 i 1890.
 
   
 
 
UZASADNIENIE  
do zarządzenia Nr 102/2015
Burmistrza Pakości
z dnia 29 grudnia 2015r.
 
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok  
 
Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2015r. jest konsekwencją zwiększenia dotacji  celowej w  dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 9 264,00 zł decyzją nr WFB.I.3120.3.90.2015 przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych. Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami  i rozdziałami  w ramach działów:
 • w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zabezpieczono środki na zarządzanie budynkami stanowiącymi zasób gminy,
 • w dziale 750 Administracja publiczna, przeniesiono środki na bieżące funkcjonowanie Urzędu,
 • w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, przeniesiono środki na składki od umowy zlecenie,
 • w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesiono środki na konserwację oświetlenia oraz na utrzymanie zwierząt w schronisku,
 • w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeniesiono środki na bieżące utrzymanie CKS w Kościelcu. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowią art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Zgodnie z ich treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych oraz wydatkach w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015r.Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.  
 
BURMISTRZ
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (11 stycznia 2016, 12:50:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 500