Uchwała nr XIX/167/2012RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 listopada 2012w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy PakośćNa podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951)

Uchwała nr XIX/167/2012
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 listopada 2012


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Pakość

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, na terenie Gminy Pakość.

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 1. odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:
  a) niesegregowane odpady komunalne pozostałe;
  b) selektywnie zbierane:
  - szkło bezbarwne i kolorowe;
  - papier i tekturę;
  - tworzywa sztuczne;
  - odpady biodegradowalne i zielone;
  - popiół (w miesiącach październik-kwiecień)
 2. odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z punktów selektywnego zbierania:
  - szkło bezbarwne i kolorowe;
  - papier i tekturę;
  - tworzywa sztuczne;
 3. odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych selektywnie zbieranych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszczącym się w Giebni.
  - szkło bezbarwne i kolorowe;
  - papier i tekturę;
  - tworzywa sztuczne;
  - odpady biodegradowalne i zielone;
  - popiół;
  - metale;
  - przeterminowane leki;
  - chemikalia;
  - zużyte baterie i akumulatory;
  - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  - meble i odpady wielkogabarytowe;
  - odpady budowlane i rozbiórkowe;
  - zużyte opony.
§ 3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nastąpi po zapewnieniu możliwości dostępu do pojemnika (worka), to znaczy umieszczeniu pojemnika/worka poza ogrodzeniem nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.

§ 4. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
 1. odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej, powyżej 20 lokali (bloki) odbywać się będzie nie rzadziej niż raz w tygodniu.
 2. odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z pozostałych nieruchomości odbywać się będzie nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.
 3. odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio z terenu nieruchomości odbywać się będzie raz w miesiącu, z wyjątkiem odpadów biodegradowalnych i zielonych, które odbierane będą nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.
 4. odbiór odpadów selektywnie zebranych z punktów selektywnego zbierania odbywać się będzie z częstotliwością niedopuszczającą do przepełnienia pojemników.
 5. punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszczący się w Giebni przyjmować będzie odpady nie rzadziej niż raz w tygodniu.
§ 5. Odpady komunalne selektywnie zbierane, odbierane bezpośrednio z nieruchomości gromadzone muszą być w workach z folii LDPE 120l oddzielnie dla każdej frakcji lub w standardowych pojemnikach.

§ 6. W zamian na uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się odpady komunalne w ilości 1200 litrów rocznie od jednej zamieszkałej osoby na terenie nieruchomości.

§ 7. Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszczącym się w Giebni:
 1. właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu odpady komunalne zebrane w sposób selektywny;
 2. dodatkowo zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie w wyznaczonych miejscach na terenie Gminy, w terminach i godzinach określonych przez odbierającego;
 3. dodatkowo pojemniki na przeterminowane leki i baterie ustawione zostaną w wyznaczonych punkach, których wykaz dostępny będzie na stronie internetowej Gminy Pakość.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa
Uzasadnienie
do uchwały Nr XIX/167/2012
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Pakość

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), zgodnie z którym rada gminy określi szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W związku z powyższym proponuję się przyjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (11 grudnia 2012, 14:04:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2371