Zarządzenie nr 149/08BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 10 października 2008w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Zarządzenie nr 149/08
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 10 października 2008


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:

 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych
  przeniesień na kwotę 3 500,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Po dokonanych zmianach:
a)      § 1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy w wysokości 21 359 595,62 zł, w tym:

 • dochody bieżące w kwocie 20 142 005,62 zł
  w tym:
     dochody własne 11 331 472,00 zł
     subwencja 4 882 210,00 zł
     dotacje 3 928 323,62 zł
 • dochody majątkowe w kwocie 1 217 590,00 zł

b)      § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu gminy w wysokości 22 358 750,62 zł

 • wydatki bieżące w kwocie 19 164 485,62 zł, w tym:
  wynagrodzenia i pochodne 9 063 234,42 zł,
  dotacje 748 308,00 zł
  obsługa długu 176 709,00 zł
 • wydatki majątkowe w kwocie  3 194 265,00 zł

c)      § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu gminy w wysokości 999 155 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok określono w załączniku Nr 1  do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (100kB) pdf

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984.

 

UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 149/08 Burmistrza Pakości
z dnia 10 października 2008r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2008 rok wynika z konieczności przyjęcia środków na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego oraz umowę zlecenia za podłączenie oświetlenia na wieży i garażu przy budynku straży pożarnej.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 188 ust. 2 pkt. 1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, Rada Miejska upoważniła Burmistrza Pakości do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Upoważnienie została zawarte w Uchwale nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości  z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok. 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (19 stycznia 2009, 13:58:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2582