Uchwała nr XXXIV/324/2014RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 30 października 2014uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboruNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r , poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 18a pkt. 1 i art. 19 pkt. 1f i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

Uchwała nr XXXIV/324/2014
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 30 października 2014


uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r , poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 18a pkt. 1 i art. 19 pkt. 1f i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XIX/156/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379.
UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXIV/324/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 października2014 r.

uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru.

Przedmiotową uchwałę podejmuje się celem zniesienia stawek opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru na terenie Gminy Pakość, a tym samym odstąpienia od nałożenia takiej opłaty.
Z dniem 1 stycznia 2008 r. ustawodawca zastąpił obligatoryjny podatek od posiadania psów fakultatywnym świadczeniem na rzecz gminy - opłatą od posiadania psów. W obecnym stanie prawnym rada gminy może, w drodze uchwały, wprowadzić na swoim terenie opłatę, którą będzie można pobierać od osób fizycznych posiadających psy. Wprowadzenie opłaty pozostawione zostało w aktualnym stanie prawnym samodzielnej decyzji rady gminy, która może opłaty takiej nie wprowadzać.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18a pkt. 1 i art. 19 pkt. 1f i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. , poz. 849), zgodnie z którym rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów, oraz określić zasady ustalania i poboru, termin płatności i wysokość stawek opłaty oraz zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (24 listopada 2014, 10:32:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1346