Uchwała nr XXVIII/285/2021RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 26 listopada 2021w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.[1])

Uchwała nr XXVIII/285/2021
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 listopada 2021


w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.[1])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości wybrany został radny p. Tomasz Oset.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Szymborski

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

 
UZASADNIENIE 
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości.  
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 19 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zgodnie z którym rada gminy wybiera ze swojego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W związku z rezygnacją dotychczasowego przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości z pełnienia ww. funkcji, zaszła konieczność przeprowadzenia wyborów wyłaniających nowego przewodniczącego Rady.
W wyniku tajnego głosowania Rada Miejska w Pakości dokonała wyboru przewodniczącego bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, co stanowi 87% składu rady. Głosów ważnych oddano 13, głosów nieważnych oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 1.
Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów za wyborem:
1.     Tomasz Oset - 7 głosów,
2.     Katarzyna Tomczak - 5 głosów. 
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Pakości wybrany został p. Tomasz Oset.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu gminy.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Szymborski

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 grudnia 2021, 10:34:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91