Uchwała nr XVIII/208/2016Rady Miejskiej w Pakościz dnia 29 grudnia 2016w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pakość dla obszaru obejmującego część wsi GiebniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.[1]) oraz art. 14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.[2])

Uchwała nr XVIII/208/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pakość dla obszaru obejmującego część wsi Giebnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.[1]) oraz art. 14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pakość dla obszaru obejmującego część wsi Giebnia.
 
§ 2. Granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego określa załącznik  do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (237kB) pdf
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak 

 
[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016r. poz. 1579.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r., poz. 904,  961,  1250 i  1579.
 

 
UZASADNIENIE
do uchwały nr XVIII/208/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2016r.
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pakość dla obszaru obejmującego część wsi Giebnia.
 
O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.), rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały.
Uchwała Rady Miejskiej w Pakości w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pakość dla obszaru obejmującego część wsi Giebnia rozpocznie tryb formalno - prawny sporządzenia planu, stosownie do zapisów powołanej wcześniej ustawy. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.), przed podjęciem niniejszej uchwały, Burmistrz dokonał niezbędnych analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotował materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustalił niezbędny zakres prac planistycznych.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 stycznia 2017, 11:38:41)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (5 stycznia 2017, 11:48:59)
Zmieniono: Poprawa błędnej daty podjęcia uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 407