Uchwała nr XXVIII/256/09RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2009w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art.13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.2)

Uchwała nr XXVIII/256/09
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art.13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.2)


uchwala się, co następuje:

§  1. Wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, oznaczonej jako działka nr 26/20 o pow. 0,0998ha, KW nr 23175, która ewidencyjnie stanowi Bz (tereny rekreacyjno - usługowe), będącej własnością Gminy Pakość.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pakości  

Tadeusz Grupa  
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr  48, poz. 327, Nr  138, poz. 974, oraz Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 64, poz. 456 i Nr 104, poz. 708, Nr 200, poz. 1600 i Nr 1601, z 2007r. Nr 69, poz. 468 oraz Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 42 poz. 335 i  poz. 340,  Nr 98, poz. 817 , Nr 161, poz. 1279 i Nr 1281

 

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XXVIII/256/09
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.
 
Nieruchomość gruntowa położona w Pakości przy ul. Radlowskiej, oznaczona nr 26/20 o pow. 0,0998 ha, KW nr 23175 (Bz – tereny usługowo – rekreacyjne) stanowi własność Gminy Pakość. Z uwagi na zainteresowanie mieszkańców zakupem w/w działki z przeznaczeniem pod zabudowę, zasadnym jest przeznaczenie jej na sprzedaż w drodze przetargu.
Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 9 „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1 ), w takim przypadku wymagana jest uchwała Rady Miejskiej o wyrażeniu zgody na zbycie niniejszej nieruchomości.
Zgodnie bowiem z powołanym przepisem do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących między innymi określania  zasad  zbycia nieruchomości gruntowych, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
Powołując się na przepis art. 13 ust. 1 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem, dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.
Ponadto zachowując przepisy art. 37 ust. 1 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) nieruchomości są sprzedawane w drodze przetargu, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (6 stycznia 2010, 12:15:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1985