Uchwała nr XXVI/279/2017RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 30 listopada 2017zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy PakośćNa podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu

Uchwała nr XXVI/279/2017
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 30 listopada 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu


uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość stanowiącym załącznik do uchwały Nr XV/156/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość, zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółowe zasady czystości i porządku na terenie gminy Pakość w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), zwanej dalej „ustawą””;

2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów obejmującej następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) przeterminowane leki i chemikalia,
2) zużyte baterie i akumulatory,
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
5) zużyte opony,
6) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
7) odpady zielone,
8) papier,
9) szkło,
10) metale,
11) tworzywa sztuczne,
12) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
13) opakowania wielomateriałowe,
14) popiół”;

3) § 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 5. 1. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Gminy Pakość przeznaczone są:
1) pojemniki o pojemności minimalnej: 120 l, 240 l, 1100 l, dostosowane do urządzeń załadowczych pojazdów, przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych,
2) kontenery KP-7 o pojemności 7 m3.
2. Dopuszcza się zbieranie frakcji odpadów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 7-13, w miejscu ich wytworzenia, w workach właściwych dla rodzaju odpadów o minimalnej pojemności 30 l”;

4) w § 6 ust.1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:
„1. Niesegregowane odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach, wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2”;
„2. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 7-14 gromadzone są w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, w następujący sposób:
1) frakcja odpadów papieru, w skład której wchodzą odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbierana jest w workach lub pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „PAPIER”,
2) frakcja odpadów szkła, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbierana jest w workach lub pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „SZKŁO”,
3) frakcje odpadów metali i tworzyw sztucznych, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbierane są w workach lub pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,
4) frakcje odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz odpadów zielonych, zbierane są w workach lub pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO”,
5) popiół zbierany jest w pojemnikach oznaczonych napisem „POPIÓŁ””;

5) w § 9:
a) ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:
„3) odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 7-14 bezpośrednio z terenu nieruchomości odbywać się będzie raz w miesiącu, z wyjątkiem odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz odpadów zielonych, które odbierane będą:
a) z budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
b) z zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,”,
„4) odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 3-5 bezpośrednio z terenu nieruchomości odbywać się będzie raz na dwa miesiące, pod warunkiem zgłoszenia konieczności wywozu przed wyznaczonym dniem, określonym w harmonogramie”,
b) ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady zebrane selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 7-14, będą odbierane z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina podpisze stosowną umowę.”,
c) ust. 4 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Odpady zebrane selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-7, 12, właściciele nieruchomości zagospodarowują w następujący sposób:”.
„6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz odpady zielone – udostępniają pojemniki z odpadami w dniu odbioru określonym w ustalonym harmonogramie, samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub gromadzą w przydomowych kompostownikach”.

6) § 11 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 11. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami hierarchii sposobów postępowania z odpadami, zgodnie z którą należy przede wszystkim zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczać ich ilość (w tym poprzez ograniczanie marnotrawienia żywności), zapewnić przygotowanie do ponownego użycia, recykling, w dalszej kolejności inne procesy odzysku, a w ostateczności unieszkodliwianie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy JoachimiakUZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVI/279/2017
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość.

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19), stanowiącego akt wydany na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289). Ww. rozporządzenie nakłada na gminy obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych w podziale na minimum pięć frakcji odpadów oraz stosowania odpowiedniej kolorystyki pojemników i worków dla poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zebranych selektywnie. Powyższe ma na celu jednolicenie zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie kraju.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 4 ust. 1 i 2 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej "regulaminem"; regulamin jest aktem prawa miejscowego. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
Projekt uchwały zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedstawiono Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Inowrocławiu do zaopiniowania. Postanowieniem z dnia 14 listopada 2017 r., znak N.HK-524-6/17 projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (6 grudnia 2017, 07:59:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 532