Uchwała nr IX/66/07Rady Miejskiej w Pakościz dnia 30 października 2007w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.2) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2008r. (M.P. Nr 47, poz. 557)

Uchwała nr IX/66/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 października 2007


w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.2) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2008r. (M.P. Nr 47, poz. 557)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustalić  stawki podatku od nieruchomości:   
1) Od budynków lub ich części od 1m2  powierzchni  użytkowej:

a) mieszkalnych 0,51

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,10 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania  świadczeń zdrowotnych 3,84 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,86 zł

e) pozostałe (z wyjątkiem garaży) w tym zajętych  na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
3,80 zł

f) garaże (z wyjątkiem związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą) 5,80 zł

2) Od budowli:
2% wartości określonej na podstawie  art. 4  ust.1 pkt.3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

3) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,70 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni 3,74 zł

c) pozostałych od 1 m2 powierzchni, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,18 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części:
1) grunty i budynki przeznaczone na cele kulturalne i sportowe,

2) grunty i budynki przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publiczne,

3) piwnice znajdujące się we wszystkich budynkach z wyjątkiem zajmowanych na  wykonywanie działalności gospodarczej oraz przeznaczone i wykorzystane na garaże,

4) grunty i budowle przeznaczone na cele związane z infrastrukturą komunalną gminy, 

5) budynki lub ich części wykorzystywane do rozwoju kultury informacyjnej na terenach wiejskich.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko–Pomorskiego. Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości

Tadeusz Grupa

 

UZASADNIENIE  
do Uchwały Nr IX/66/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 października 2007r.

w  sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

Przedmiotową uchwałę podejmuje się celem określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Górne stawki podatku od nieruchomości zapisane zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach  i opłatach lokalnych  w 2008r. (M.P. Nr  47, poz. 557). W uchwale zostały zawarte zwolnienia z podatku, które dotyczą przede wszystkim nieruchomości będących własnością gminy.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał
w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), zgodnie z którym rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (14 grudnia 2007, 08:23:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2930