Uchwała nr XXXIX/395/2022RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 13 grudnia 2022zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2022–2034Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.)

Uchwała nr XXXIX/395/2022
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 13 grudnia 2022


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2022–2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/286/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2022-2034 zmienionej uchwałą Nr XXXI/312/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 marca 2022r., uchwałą Nr XXXII/326/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 31 maja 2022r., uchwałą Nr XXXIII/336/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2022r., uchwałą Nr XXXV/361/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2022r. oraz uchwałą Nr XXXVI/378/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 października 2022r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (6915kB) pdf

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Tomasz Oset


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768,  1964 i 2414.UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2022–2034.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Podstawę prawną uchwały stanowi art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.).
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność utrzymania zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej z uchwałą w sprawie budżetu Gminy Pakość na 2022r. Wprowadzono zwiększenie planu dochodów do kwoty 63 505 540,74 zł oraz zwiększenie planu wydatków do kwoty 68 708 543,64 zł. Powyższe zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu gminy. Deficyt wynosi 5 203 002,90 zł. Dostosowano przedsięwzięcia do aktualnego harmonogramu.
5. Ocena skutków regulacji:
Uchwała nie wywołuje skutków prawnych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (15 grudnia 2022, 07:49:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 29