Uchwała nr XXVII/249/2013RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 26 listopada 2013w sprawie wyrażenia woli udziału Gminy Pakość w działaniach dotyczących realizacji zadań przewidzianych w wojewódzkim programie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych", w tym w komponencie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego (druga edycja)"Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.[1])

Uchwała nr XXVII/249/2013
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 listopada 2013


w sprawie wyrażenia woli udziału Gminy Pakość w działaniach dotyczących realizacji zadań przewidzianych w wojewódzkim programie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych", w tym w komponencie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego (druga edycja)"

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.[1])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Wyrazić wolę udziału Gminy Pakość w działaniach dotyczących realizacji zadań przewidzianych w wojewódzkim programie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych", w tym w komponencie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego (druga edycja)".
 
§ 2. Środki finansowe niezbędne do pokrycia wkładu własnego w projekcie do kwoty  128.000,00 zł zostaną zabezpieczone w uchwałach budżetowych Gminy Pakość na lata 2016 – 2020.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Tadeusz Grupa

 
[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 645.  
 
 

 
UZASADNIENIE
do uchwały nr XXVII/249/2013
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 listopada 2013 r.
 
w sprawie wyrażenia woli udziału Gminy Pakość w działaniach dotyczących realizacji zadań przewidzianych w wojewódzkim programie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych", w tym w komponencie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego (druga edycja)".
 
Wojewódzki program pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" przyjęty uchwałą Zarządu Województwa nr 8/172/12 z dnia 22 lutego 2012 r. jest odpowiedzią na niepokojącą diagnozę dotyczącą wykluczenia cyfrowego mieszkańców regionu. Program przewiduje walkę z wykluczeniem cyfrowym dzięki zróżnicowanym mechanizmom pomocowym, m.in. poprzez wdrażanie programów unijnych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, których komplementarna realizacja przyniesie znaczną poprawę niekorzystnego wskaźnika dostępu gospodarstw domowych do szerokopasmowego internetu.
Istotnym elementem prowadzenia działań w ramach ww. programu jest realizacja komponentu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego (druga edycja)" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Celem głównym jest przekazanie osobom najuboższym, dzieciom i młodzieży uczącej się, będącej w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym wsparcia w postaci sprzętu komputerowego, doposażenia sprzętowego dla osób niepełnosprawnych, łącza internetowego finansowanego do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera i wykorzystania zasobów sieci internet, a także zapewnienie opieki serwisowej do dnia 31 grudnia 2020 r.
Gmina Pakość zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżecie środków do łącznej kwoty 128.000,00 zł w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r., zwanym Okresem trwałości projektu.
Realizacja projektu ww. formie i zgodnie z harmonogramem przyczyni się w istotny sposób na ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego, zwiększenia wiedzy z zakresu technologii informacyjnych wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w tym 23 mieszkańców Gminy Pakość i ich rodzin. Dlatego wnioskuję o przyjęcie przedmiotowej uchwały ww. zakresie.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (2 stycznia 2014, 08:51:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1163