Zarządzenie nr 378/2014 BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 13 listopada 2014w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2015 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2015-2029

Zarządzenie nr 378/2014
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 13 listopada 2014


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2015 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2015-2029

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]), art. 230 ust. 1, ust. 2 i art. 238 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[2]) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Pakość na 2015 rok:
 
1. Dochody  budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 29 600 980,00 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 26 724 355,00 zł
  a) dochody własne 16 993 409,00 zł,
  b) subwencje 6 101 156,00 zł, 
  c) dotacje celowe 3 629 790,00 zł, w tym: 
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł; 
 2. dochody majątkowe w kwocie 2 876 625,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 057 024,00 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2 057 024,00 zł     
  b) dochody ze sprzedaży majątku 769 601,00 zł
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł,
2. Wydatki  budżetu  gminy na 2015 rok w wysokości 31 415 545,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 26 498 396,00 zł,
  a) wydatki jednostek budżetowych  20 630 134,00 zł,
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  13 124 599,60 zł,
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  7 505 534,40 zł,
  b) dotacje na zadania bieżące  1 107 288,00 zł,
  c)  świadczenia na rzecz osób fizycznych  4 363 974,00 zł,
  d) obsługa długu  397 000,00 zł, 
 2. wydatki majątkowe w wysokości  4 917 149,00 zł,
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 917 149,00 zł, w tym:
  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2 502 359,00 zł,
  dotacje na zadania majątkowe – 150 000,00 zł. 
3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 1 814 565,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.
 
§ 2. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2015 – 2029.
 
§ 3. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania, projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2015–2029.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok (141kB) pdf
Załącznik nr 1 (310kB) pdf
Załącznik nr 1a (155kB) pdf
Załącznik nr 2 (227kB) pdf
Załącznik nr 3 (103kB) pdf
Załącznik nr 4 (124kB) pdf
Załącznik nr 5 (139kB) pdf
Załącznik nr 6 (105kB) pdf
Załącznik nr 7 (100kB) pdf
Załącznik nr 8 (106kB) pdf
Załącznik nr 9 (113kB) pdf
Załącznik nr 10 (136kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2015–2029 (3294kB) pdf

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i  1072.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379,  911 i  1146.
UZASADNIENIE

do Zarządzenia
Burmistrza Pakości Nr 378/2014
z dnia 13 listopada 2014r.
 
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2015 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2015 - 2029 
 
Zgodnie z art.30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) do zadań burmistrza należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej.
Zgodnie z art. 230 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej: regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast zgodnie z art. 238 ww. ustawy zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej: organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały.

Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (24 listopada 2014, 10:16:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1195