Uchwała nr XX/188/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 26 listopada 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2020–2034 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713)

Uchwała nr XX/188/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 listopada 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2020–2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2020–2034, zmienionej uchwałą Nr XIV/124/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 kwietnia 2020r., uchwałą Nr XVI/151/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2020r. oraz uchwałą Nr XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2020r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (862kB) pdf

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Michał Siembab
UZASADNIENIE

Przedmiot regulacji:
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2020–2034.
Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) do wyłącznej właściwości rady gminy należy określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Podstawę prawną uchwały stanowi art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, z późn.zm.).
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.
Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
Uzasadnienie merytoryczne:
Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność utrzymania zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej z uchwałą budżetu Gminy Pakość na 2020r. Wprowadzono zatem zmianę planu dochodów i wydatków. Dokonano również zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 o 15 000,00 zł oraz w 2021 roku o 135 000,00 zł dla nowo wprowadzonego przedsięwzięcia o nazwie "Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego w Kościelcu".
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (8 grudnia 2020, 11:39:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 172