Zarządzenie nr 290/2021BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 29 października 2021zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok

Zarządzenie nr 290/2021
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 29 października 2021


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.) oraz § 14 ust. 2 uchwały Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok z późn.zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr XXII/208/2021 z dnia 28 lutego 2021r., Nr XXIII/219/2021 z dnia 25 marca 2021r., Nr XXIV/227/2021 z dnia 20 maja 2021r., Nr XXV/238/2021 z dnia 29 czerwca 2021r., Nr XXVI/260/2021 z dnia 30 września 2021r. oraz Nr XXVII/268/2021 z dnia 28 października 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów zwiększenie środków dotacji celowej w dziale: 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 139 247,97 zł, 750 Administracja publiczna o kwotę 642,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków: zwiększenie o kwotę 139 889,97 zł, przeniesienie na kwotę 113 010,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie: "1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 49 051 286,01 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 46 362 586,76 zł, w tym:
a) dochody własne 22 723 525,47 zł,
b) subwencje 8 312 749,00 zł,
c) dotacje celowe 15 326 312,29 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 45 332,15 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2 688 699,25 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 1 164 500,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35 000,00 zł,
c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 525,00 zł,
d) dotacje celowe na inwestycje 1 488 674,25 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 359 390,54 zł,"

4) § 2 otrzymuje brzmienie: "2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 56 604 788,11 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 46 055 853,16 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 29 658 093,30 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 681 029,33 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 977 063,97 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 883 093,60 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 281 441,24 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 65 125,02 zł,
e) obsługa długu 168 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10 548 934,95 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 377 532,93 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 490 741,27 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 171 402,02 zł."

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 7 553 502,10 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 3 300 881,56 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 847 922,88 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12 081,62 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 392 616,04 zł,

6) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r. określono w załączniku Nr 1, 2 oraz 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (1329kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt GrońUZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:
Zarządzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2021 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305). Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 14 ust. 2 uchwały Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
przyjęcie środków dotacji celowej w dziale 010 Rolnictwo łowiectwo na kwotę 139 247,97 zł, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2021 z dnia 22 października 2021r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w drugim terminie płatniczym 2021r.,
przyjęcie środków dotacji celowej w dziale 750 Administracja publiczna, na kwotę 642,00 zł, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2021 z dnia 25 października 2021r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanym na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2021 roku,
przeniesienie w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 10 833,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, składki ZUS, zakup wody dla pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość,
przeniesienie w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do montażu bram garażowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej,
przeniesienie w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 98 177,80 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i szkolenia w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości, w Przedszkolu Miejskim w Pakości oraz na wynagrodzenia i składki ZUS w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu.
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 listopada 2021, 13:34:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 139