Zarządzenie nr 181/2012BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 17 października 2012w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pakość

Zarządzenie nr 181/2012
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 17 października 2012


w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pakość

Na podstawie art. 33 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz na podstawie § 6 ust.6 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pakości, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 266/09 Burmistrza Pakości z dnia 7 grudnia 2009 r. zarządza się, co następuje:
 
§1. Powołuję Zespół ds. wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pakość zgodnie z zasadami określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) w składzie:  
 1. Joanna Zemełka – Kierownik Referatu Komunalno – Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 2. Agnieszka Chełminiak – Inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
 3. Mariusz Jarzynowski – Inspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy unijnych,
 4. Maciej Kopczyński – Inspektor ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 5. Anna Borowiak – Inspektor ds. finansowo – podatkowych,
 6. Honorata Kawka – Podinspektor ds. finansowych.
 
§ 2. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 
 1. opracowanie podstawowych założeń gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy,
 2. opracowanie i realizacja harmonogramu wdrożenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy,
 3. przygotowanie projektu uchwały dostosowującej regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie do nowych wymagań prawnych, w tym do ustaleń nowego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
 4. przygotowanie projektów obligatoryjnych uchwał dotyczących:
 • określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, 
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości (zarządców nieruchomości, administracji osiedli, wspólnot mieszkaniowych, itp.), 
 • określenia metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
 • określenia niższych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, 
 • określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
 • przygotowanie propozycji (wariantów z uzasadnieniem) fakultatywnych uchwał dotyczących: określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów oraz odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
 • wybór programu komputerowego do obsługi systemu gospodarki odpadami, 
 • określenie i wdrożenie działań informacyjno – edukacyjnych mających na celu zapoznanie mieszkańców z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie, 
 • opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do celów przeprowadzenia przetargu na odbieranie odpadów lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów. 
§ 3. Zespół rozwiązuje się z chwilą wdrożenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pakość.
 
§ 4. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Pakości do włączenia się    w zakres merytoryczny prac Zespołu poprzez udzielanie niezbędnych informacji w ramach swoich kompetencji.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi życie z dniem podjęcia.  

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 47, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z  2010r. Nr 28, poz. 142, poz.146 i Nr 106, poz. 675,  z 2011r. Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887 oraz z 2012r. poz. 567

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (12 listopada 2012, 14:02:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1993