Uchwała nr IX/78/2015RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 24 listopada 2015w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.1)) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych2) (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z późn. zm.3))

Uchwała nr IX/78/2015
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 24 listopada 2015


w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.1)) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych2) (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z późn. zm.3))


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, na zasadach określonych w niniejszej uchwale:
grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, jeżeli związane są z utworzeniem w nich nowych miejsc pracy na terenie gminy Pakość.

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowi pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z warunkami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r.).

3. Pomoc de minimis może być udzielana wyłącznie podatnikom, dla których wartość pomocy de minimis udzielanej na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskanej przez danego podatnika w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie trzech lat kalendarzowych, wliczając rok udzielenia pomocy, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 EUR, w przypadku podatnika działającego w sektorze transportu drogowego towarów – nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 000 EUR.

§ 2. 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje na okres:
 1. 1 roku podatkowego – w przypadku utworzenia co najmniej 2 nowych miejsc pracy,
 2. 2 lat podatkowych – w przypadku utworzenia co najmniej 5 nowych miejsc pracy,
 3. 3 lat podatkowych – w przypadku utworzenia co najmniej 10 nowych miejsc pracy,
2. Za każde nowo utworzone miejsce pracy, zwalnia się z podatku od nieruchomości:
 1. 75 m² powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 2. 500 m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 3. 10 000 zł wartości budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
3. Wysokość udzielonego zwolnienia z podatku od nieruchomości nie może przekroczyć podatku należnego za nieruchomość związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej za dany rok podatkowy.

4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utworzone zostały nowe miejsca pracy i uzyskano potwierdzenie spełnienia warunków do uzyskania pomocy na podstawie niniejszej uchwały.

5. Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost liczby zatrudnionych u danego podatnika w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

6. W miejsce pracownika, z którym stosunek pracy wygasł, albo umowa o pracę uległa rozwiązaniu, podatnik korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany zatrudnić nowego pracownika.

7. Nie uważa się za tworzenie nowych miejsc pracy w odniesieniu do przedsiębiorstwa powstałego w wyniku przekształcenia, zmiany nazwy lub właściciela.

§ 3. 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, które stanowi pomoc de minimis, przysługuje podatnikowi, po łącznym spełnieniu następujących przesłanek:
 1. utworzenie na terenie gminy Pakość nowych miejsc pracy i utrzymanie ich co najmniej przez okres objęty zwolnieniem z podatku,
 2. zgłoszenie organowi podatkowemu (Burmistrzowi Pakości) zamiaru korzystania z pomocy, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia, w którym utworzono nowe miejsca pracy, wraz z:
  a) informacją w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 lub deklaracją na podatek od nieruchomości DN-1 uwzględniającą zwolnione przedmioty opodatkowania,
  b) dowodami potwierdzającymi aktualny stan zatrudnienia, w szczególności zgłoszeniami pracowników do obowiązkowego ubezpieczenia oraz stan zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy, poprzedzających nabycie uprawnień do zwolnienia,
  c) oświadczeniem (informacją) wnioskodawcy zawierającą wykaz osób nowozatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy (ze wskazaniem imienia i nazwiska, adresem zamieszkania i datą zatrudnienia),
  d) wypełnionym formularzem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.),
  e) oświadczeniem lub zaświadczeniami o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczeniem o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
§ 4. 1. W okresie korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały, podatnik jest zobowiązany celem zachowania prawa do zwolnienia, przedstawić bez wezwania organowi podatkowemu:
 1. potwierdzone przez oddział ZUS kopie deklaracji ZUS DRA za każdy kwartał zwolnienia, w terminie 25 dni po zakończeniu każdego kwartału,
 2. każdorazowo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pomocy de minimis poza niniejszą uchwałą, informację o wartości otrzymanej pomocy de minimis.
2. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przez podatnika warunków udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych w uchwale, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez podatników.

3. Podatnik korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest na żądanie organu udzielającego pomocy do przedłożenia dodatkowych informacji, niezbędnych dla oceny udzielonej pomocy oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.

§ 5. 1. Podatnik traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości, gdy:
 1. stan zatrudnienia stanowiący podstawę do uzyskania zwolnienia ulegnie zmniejszeniu a w wolne miejsce nie zatrudniono nowego pracownika,
 2. przedstawił organowi podatkowemu nieprawdziwe dane, o których mowa w § 3,
 3. nie przedstawił organowi podatkowemu informacji, o których mowa w § 4.
2. O utracie warunków uprawniających do zwolnienia, podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

3. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa, w przypadkach o których mowa w ust. 1.

4. Utrata prawa do zwolnienia za cały okres korzystania ze zwolnienia następuje w przypadku przedstawienia organowi podatkowemu nieprawdziwych danych co do spełnienia prawa do zastosowania zwolnienia.

5. W przypadku utraty prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości podatnik zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanej pomocy na zasadach przewidzianych w przepisach o pomocy publicznej, poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z procedurą wynikającą z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.).

§ 6. 1. Podatnik korzystający z pomocy w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały nie może korzystać z pomocy udzielanej w tej samej formie, na podstawie innych programów pomocowych uchwalonych przez Radę Miejską w Pakości.

2. Do zwolnień określonych w uchwale nie mają prawa podatnicy, którym umorzono zaległość podatkową należną budżetowi Gminy, lub którzy posiadają zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu Gminy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1 (67kB) pdf

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jerzy Joachimiak


1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045.
2) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawnych Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1283.UZASADNIENIE
do uchwały Nr IX/78/2015
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnione jest dążeniem do wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Pakość, a w szczególności przyciągnięcia inwestorów. W konsekwencji działania powyższe powinny przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia na terenie Gminy. Ożywienie gospodarki może nastąpić m.in. poprzez zaproponowanie przedsiębiorcom zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy.
Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowi pomoc de minimis, której udzielanie następować musi zgodnie z warunkami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r.).
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) projekt programu pomocowego zgłoszony został do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z późn. zm.) zgodnie z którym rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 grudnia 2015, 13:40:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 750