Zarządzenie nr 86/2019BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 16 września 2019zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Zarządzenie nr 86/2019
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 16 września 2019


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm.1)), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.2)) oraz § 13 ust. 2 uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 r., zmienionej uchwałą Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019r., uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2019r. oraz uchwałą Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonanie zmian w planie dochodów w związku z przyjęciem środków dotacji celowej w dziale:
855 Rodzina na kwotę 911 284,00 zł,
zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) dokonanie zmian w planie wydatków:
zwiększenie na kwotę 911 284,00 zł,
przeniesienie w planie wydatków na kwotę 100 252,00 zł,
zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 41 929 397,46 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 39 140 594,69 zł, w tym:
a) dochody własne 20 236 072,73 zł,
b) subwencje 7 078 585,00 zł,
c) dotacje celowe 11 825 936,96 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie
174 495,02 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2 788 802,77 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 650 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 118 802,77 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 067 502,77 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 42 259 685,04 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 38 654 146,34 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 25 629 837,98 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 914 556,49 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 715 281,49 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 676 676,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 820 048,87 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 214 874,49 zł,
e) obsługa długu 312 709,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 3 605 538,70 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 470 538,70 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 697 241,00 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 135 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 330 287,58 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 330 287,58 zł,

6) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. określono w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (897kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019r. poz. 1309 i 1571.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1622 i 1649.UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 86/2019
Burmistrza Pakości
z dnia 16 września 2019r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Pakość jest konieczne, z uwagi na:
- otrzymane środki dotacji decyzją nr WFB.I.3120.3.67.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2019r. w dziale 855 Rodzina na kwotę 911 284,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat oraz z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat,
- w dziale 600 Transport i łączność przeniesienie na kwotę 20 000,00 zł w związku z wykonaniem oznakowania poziomego oraz kruszeniem gruzu,
- w dziale 750 Administracja publiczna przeniesienie na kwotę 328,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty telekomunikacyjne i przeliczeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesienie na kwotę 76 704,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia, przeliczeniem odpisu na ZFŚS, w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu zabezpieczenie środków na zakup kserokopiarki i komputerów, przeprowadzenie szkoleń, pokrycie kosztów związanych z porządkowaniem archiwum oraz naprawą kominów w szkole, przeniesienie w planie w rozdz. 80153 pomiędzy szkołami w związku z aktualizacją dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przeniesienie na kwotę 3 580,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i przeliczeniem odpisu na ZFŚS w szkołach.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
Zgodnie z § 13 ust. 2 uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (20 września 2019, 11:03:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 372