Uchwała nr I/4/2014RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 1 grudnia 2014 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Pakości Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1]), art. 8 ust.2, art. 36 ust.1- ust.3 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2013r. poz.1050 z późn. zm.[2])

Uchwała nr I/4/2014
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 1 grudnia 2014


w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Pakości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1]), art. 8 ust.2, art. 36 ust.1- ust.3 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2013r. poz.1050 z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Burmistrza Pakości Pana Wiesława Kończala w następującej wysokości:  
  1. wynagrodzenie zasadnicze  w kwocie - 5.800,00 zł,  
  2. dodatek funkcyjny w kwocie - 1.850,00 zł, 
  3. dodatek specjalny w wysokości 35% łącznie wynagrodzenia  zasadniczego i dodatku     funkcyjnego.
  4. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie - 1.160,00  zł.    
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 1218 oraz z 2014 r. poz. 958.  
 
 

                                                                                                                    
UZASADNIENIE  
do  uchwały nr I/4/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 1 grudnia 2014r.
 
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Pakości
 
Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1202) wynagrodzenie burmistrza ustala rada gminy, w drodze uchwały.
Przepis art. 36 ust.1 – 3 i art. 38 ust. 1  ustawy o pracownikach samorządowych stanowi ponadto, iż osobie tej przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych, w tym: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę i dodatek specjalny.
Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy, maksymalne wynagrodzenie burmistrza nie może przekroczyć w okresie miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431, z późn. zm.).
Szczegółowe zasady wynagradzania określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2013r. poz. 1050 z późn. zm.).
Z tabeli I część A, stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia wynika, że osobie zatrudnionej na stanowisku burmistrza w gminie do 15 tys. mieszkańców, przysługuje  wynagrodzenie zasadnicze  w przedziale  od 4.200,00 zł do 5.900,00 zł i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego w kwocie  1.900,00 zł. Zgodnie z  § 7  rozporządzenia, osobie zatrudnionej na tym stanowisku przysługuje dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Wysokość dodatku za wieloletnią pracę uzależniona jest od długości wszystkich zakończonych okresów zatrudnienia pracownika oraz innych okresów, jeżeli z odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresów pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Proponowane wynagrodzenie nie przekracza maksymalnej kwoty, o której mowa w art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych i mieści się w średnich uposażeń Burmistrzów w Powiecie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (8 stycznia 2015, 13:06:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 690