Przystąpienie do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie miasta Pakość, obrębie miejscowości Rybitwy i w obrębie miejscowości Radłowo

Pakość, dnia 6 lutego 2009 r.

L. dz. KIO 7624-6-1/09

Zawiadomienie
o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Stosownie do art. 30, art. 33 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz uchwały Rady Miejskiej w Pakości Nr XV/125/08 z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie miasta Pakość, obrębie miejscowości Rybitwy i w obrębie miejscowości Radłowo, gmina Pakość

zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego projektu planu miejscowego.

Przedmiotem postępowania będzie sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zachowaniem wymogów określonych w art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem zakresu i stopnia szczegółowości wymienionej prognozy określonej przez organy i instytucje właściwe w sprawach opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

Wnioski i uwagi do powyżej wymienionej prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu miejscowego należy składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, na adres: Urząd Miejski w Pakości ul. Rynek 4, 88-170 Pakość.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu - nieruchomości, której dotyczy.
Rozpatrzenie złożonych uwag i wniosków przez organ sporządzający wymieniony projekt planu miejscowego – Burmistrza Pakości  nastąpi po upływie terminu określonego w niniejszym zawiadomieniu.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (6 lutego 2009)
Opublikował: Jacek Malinowski (6 lutego 2009, 10:42:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4613