Uchwała nr III/17/2002Rady Miejskiej w Pakościz dnia 20 grudnia 2002w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz.74 z późn.zm.), art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155 poz.1014) oraz ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1980 r. Nr 3 poz.6 z późn.zm.)

Uchwała nr III/17/2002
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 20 grudnia 2002


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz.74 z późn.zm.), art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155 poz.1014) oraz ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1980 r. Nr 3 poz.6 z późn.zm.)Rada Miejska
uchwala, co następuje:


§ 1

1. Dochody 12.431.169,00

w tym:
- dotacje celowe na zadania zlecone                             949.300,00
- subwencja oświatowa                                              3.710.827,00
- subwencja rekompensująca                                        349.468,00
- subwencja podstawowa                                                  5.634,00
- wpływy z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu 95.000,00

zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały

2. Wydatki 12.431.169,00

w tym:
- wydatki na zadania zlecone                                       949.300,00
- wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 95.000,00
- wydatki osobowe                                                   4.851.100,00
- wydatki inwestycyjne                                                 470.000,00
- dotacje                                                                   526.000,00
- rezerwa                                                                    90.000,00

zgodnie z zał. Nr 2 do uchwały

§ 2


1. Uchwala się następujące dotacje:
- dotacja dla Instytucji Kultury                                     384.000,00
- dotacja na sfinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży 25.000,00
- dotacja dla Klubu Sportowego "NOTECIANKA"                 88.000,00
- dotacja dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego      25.000,00
- dotacja dla Terenowego Koła Diabetyków                        1.000,00
- dotacja dla Koła Pomocy Dzieciom na Diecie Bezglutenowej    1.000,00
- dotacja dla Związku Niewidomych                                   1.000,00
- dotacja dla Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów             1.000,00

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Pakości do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do maksymalnej wysokości 600.000,00 zł.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Pakości do dokonywania zmian w budżecie do:
- przeniesienia wydatków między paragrafami,
- przeniesienia wydatków między rozdziałami.

§ 5

Zobowiązuje się Burmistrza Pakości do informowania Rady Miejskiej o dokonanych zmianach między sesjami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 7

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pakości
Ryszard Kuflewicz

Załącznik nr 1 (72kB) pdf
Załącznik nr 1 (84kB) pdf
Załącznik nr 3 (48kB) pdf
Załącznik nr 4 (63kB) pdf
Załącznik nr 5 (49kB) pdf
Załącznik nr 6 (62kB) pdf
Załącznik nr 7 (56kB) pdf
Załącznik nr 8 (61kB) pdf
Załącznik nr 9 (54kB) pdf
Załącznik nr 10 (53kB) pdf
Załącznik nr 11 (55kB) pdf
Załącznik nr 12 (62kB) pdf
Część opisowa do budżetu gminy na 2003 rok (74kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Wierzchowski (20 czerwca 2003, 10:52:30)

Ostatnia zmiana: Marcin Wierzchowski (20 czerwca 2003, 11:39:40)
Zmieniono: dodawanie plików do ściągnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3770