Zarządzenie nr 80/2015Burmistrza Pakościz dnia 30 września 2015zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Zarządzenie nr 80/2015
Burmistrza Pakości
z dnia 30 września 2015


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[2]) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  W uchwale Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:

1) Przyjąć środki dotacji celowej:
  • w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 14 630,00 zł,
  • w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 137 606,00
    zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia,
2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
a) zwiększeń o kwotę 152 236,00 zł,
b) przeniesień na kwotę  2 800,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 
3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 32 180 175,75, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 28 533 885,14 zł
a) dochody własne 17 426 496,51 zł,
b) subwencje 6 048 956,00 zł, 
c) dotacje celowe 5 058 432,63 zł, w tym: 
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
pkt 2 i 3 – 33 227,44 zł;     
2) dochody majątkowe w kwocie 3 646 290,61,00 zł
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 815 556,61 zł, w tym:
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2 651 757,00 zł     
b) dochody ze sprzedaży majątku 769 601,00 zł      
c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 61 133,00 zł,”                                                                                  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia,
 
4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2015 rok w wysokości 33 029 473,89 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 28 184 911,33 zł:
a) wydatki jednostek budżetowych  21 634 719,76 zł,                       
wynagrodzenia i składki od nich naliczane  13 680 415,63 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  7 954 304,13 zł,                         
b) dotacje na zadania bieżące  1 175 748,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  4 962 443,33 zł,  
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  0,24 zł,
e) obsługa długu  412 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości  4 844 562,56 zł:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 694 562,56 zł, w tym:
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2 512 940,00 zł,
b) wydatki majątkowe w formie dotacji – 150 000,00 zł.”
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 849 298,14 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji,  
6)  załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,  
7) załącznik „Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
                     
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok określono w załączniku Nr 1, 1a, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.  
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.  

Załącznik nr 1 (77kB) pdf
Załącznik nr 1a (157kB) pdf
Załącznik nr 2 (93kB) pdf
Załącznik nr 3 (115kB) pdf
Załącznik nr 4 (140kB) pdf
 
BURMISTRZ
Wiesław Kończal

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienione j ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i  1072.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379,  911,  1146,  1626 i  1877 oraz z 2015r. poz. 238, 1117, 1130, 1190.  
 
   

 
UZASADNIENIE  
do zarządzenia Nr 80/2015
Burmistrza Pakości
z dnia 30 września 2015r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok  
 
Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2015r. wynika z konieczności wprowadzenia zmian w związku z:
  • otrzymaną  dotacją zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury w Bydgoszczy Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-580-2/15  z dnia 11 września 2015r. w kwocie 14 630,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
  • otrzymaną dotacją zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.55.2015/19 z dnia 28 września 2015r. w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 4 325,00 zł  z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z 7 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w kwocie  86 852,00 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie  wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, w kwocie 46 429,00 zł  z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
  • korektą w dziale  801 Oświata i wychowanie, rodzaju wydatku dotyczącego zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w szkole podstawowej ze zleconych na własne,
  • przeniesieniem planu w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w celu zabezpieczenia środków na wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz opłacenie energii w świetlicach wiejskich.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowią art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Zgodnie z ich treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych oraz wydatkach w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015r.Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
 
BURMISTRZ
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 listopada 2015, 14:43:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 559