Uchwała nr XIX/141/04Rady Miejskiej w Pakościz dnia 28 grudnia 2004zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) w związku z art.15 i art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003r. Nr 96 poz.874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz.1966, z 2004r. Nr 92, poz.880 i poz. 884, Nr 96 poz. 959 i Nr 123 poz. 1291)

Uchwała nr XIX/141/04
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 grudnia 2004


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) w związku z art.15 i art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003r. Nr 96 poz.874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz.1966, z 2004r. Nr 92, poz.880 i poz. 884, Nr 96 poz. 959 i Nr 123 poz. 1291)


uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XVIII/136/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru, w §2 dodaje się ust.3 w brzmieniu:

“3. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się p. Damiana Kuzera.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Kuflewicz

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XIX/141/04 Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28.12.2004 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Dokonanie zmiany uchwały nr XVIII/136/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru uzasadnia konieczność określenia inkasenta przedmiotowej opłaty.
Zmieniana uchwałą określono bowiem sposób poboru opłaty targowej w trybie inkasa oraz wysokość wynagrodzenia inkasenta.
Zgodnie z art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) rada gminy, w drodze uchwały, może w szczególności określać inkasentów opłat targowych.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uznać należy za uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2005, 15:30:46)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (4 stycznia 2005, 15:48:57)
Zmieniono: Zmiana treści uchwały ze względu na nieprawidłowe wklejenie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4028