Zarządzenie nr 187/05BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 28 grudnia 2005w sprawie wskazania Urzędu Miejskiego w Pakości, jako jednostki budżetowej Gminy Pakość uprawnionej do utworzenia rachunku dochodów własnych, ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia

Zarządzenie nr 187/05
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 28 grudnia 2005


w sprawie wskazania Urzędu Miejskiego w Pakości, jako jednostki budżetowej Gminy Pakość uprawnionej do utworzenia rachunku dochodów własnych, ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia

Na podstawie art. 18a ust.5 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1) postanawia się, co następuje:

§1. 1. Wskazać Urząd Miejski w Pakości, jako jednostkę budżetową Gminy Pakość uprawnioną do utworzenia rachunku dochodów własnych.

2. Źródłem dochodów własnych gromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 1, będą:

  • opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
  • spadki, zapisy i darowizny,
  • odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie.

3. Zgromadzone środki finansowe na rachunku dochodów własnych Urzędu, przeznaczone będą na sfinansowanie wydatków bieżących, w tym zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług.

§ 2. Ustala się plan finansowy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (54kB) pdf

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 187/05 Burmistrza Pakości
z dnia 28 grudnia 2005r.

w sprawie wskazania Urzędu Miejskiego w Pakości, jako jednostki budżetowej Gminy Pakość uprawnionej do utworzenia rachunku dochodów własnych, ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia

Zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) jednostki budżetowe mogą gromadzić na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych, dochody uzyskane z: opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadków, zapisów i darowizn, odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie. Decyzję o utworzeniu rachunku, na którym będą gromadzone ww. dochody, podejmuje kierownik jednostki budżetowej.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 13:40:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3500