Zarządzenie nr 103/2019BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 14 listopada 2019w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2020 – 2035

Zarządzenie nr 103/2019
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 14 listopada 2019


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2020 – 2035

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 230 ust. 1, ust. 2 i art. 238 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Pakość na 2020 rok:
1. Dochody  budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 46 710 423,49 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 42 117 191,00 zł, w tym:
a) dochody własne 21 130 465,00 zł,
b) subwencje 7 555 273,00 zł,
c) dotacje celowe 13 431 453,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 55 100,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4 593 232,49 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 4 522 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 12 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 59 232,49 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 59 232,49 zł.
2. Wydatki  budżetu  gminy na 2020 rok w wysokości 48 122 658,86 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 41 799 191,00 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 26 276 365,30 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 753 364,61 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 523 000,69 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 605 254,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 446 118,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 65 453,70 zł,
e) obsługa długu 406 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 6 323 467,86 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 208 467,86 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 69 685,28 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 115 000,00 zł.

3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 1 412 235,37 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 412 235,37 zł.

§ 2. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2020 – 2035.

§ 3. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania, projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2020–2035.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik - Budżet (2712kB) pdf
Załącznik - WPF (8736kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń
UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 103/2019
Burmistrza Pakości
z dnia 14 listopada 2019r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2020 – 2035

Zgodnie z art.30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, z późn.zm.) do zadań burmistrza należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej. Zgodnie z art. 230 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, z późn.zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast zgodnie z art. 238 ww. ustawy zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (22 listopada 2019, 08:47:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 470