Uchwała nr III/19/2018RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 grudnia 2018w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok na terenie gminy Pakość”Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.[1]) oraz art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 )

Uchwała nr III/19/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 grudnia 2018


w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok na terenie gminy Pakość”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.[1]) oraz art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 )


uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Zatwierdzić „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok na terenie gminy Pakość”, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
                                              
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  
Przewodniczący
Rady Miejskiej  w Pakości
Michał Siembab

 
Załącznik (167kB) pdf

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz.1000, 1349 i 1432 
 
 
     
 
 
UZASADNIENIE  
do uchwały nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 grudnia 2018 r.
 
w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok na terenie gminy Pakość”. 
 
Zgodnie  z art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Zgodnie z art.41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2018 r., poz. 2137)  prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują: 1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 4) (uchylony); 5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego; 7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej (ust.1). Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Gminny program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną w tym programie. W celu realizacji gminnego programu wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powołać pełnomocnika (ust.2).
Celem działań podejmowanych zarówno przez administrację rządową, jak i samorządową jest zmniejszenie różnych problemów powodowanych przez alkohol w całej populacji, w tym szczególnie w grupie podwyższonego  ryzyka.
Uchwalenie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok na terenie gminy Pakość” rodzi skutki finansowe dla budżetu Gminy Pakość. Środki na realizację zadania zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Pakość na 2019 rok w dziale budżetowym 85 - ”Ochrona zdrowia”, w rozdziale 85154 - ”Przeciwdziałanie alkoholizmowi ” w wysokości 191 000 złotych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (8 stycznia 2019, 14:49:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 353