Zarządzenie nr 230/2017BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 30 czerwca 2017zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Zarządzenie nr 230/2017
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 30 czerwca 2017


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.1)) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.2)) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pakości z 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XIX/214/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 lutego 2017r., uchwałą Nr XX/227/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 marca 2017r., uchwałą Nr XXII/232/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 maja 2017r. oraz uchwałą Nr XXIII/239/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2017r wprowadzić następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez zwiększenie planu dotacji w dziale:
801 Oświata i wychowanie na kwotę 88 225,18 zł,
855 Rodzina na kwotę 4 120,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
zwiększenie o kwotę 92 345,18 zł,
przeniesienie na kwotę 2 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 37 515 340,76 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 34 573 270,91 zł, w tym:
a) dochody własne 17 801 338,03 zł,
b) subwencje 6 044 090,00 zł,
c) dotacje celowe 10 727 842,88 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 81 210,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2 942 069,85 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 636 135,00 zł,
b) dotacje celowe na inwestycje 2 305 934,85 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 305 934,85 zł."

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 40 594 154,63 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 32 959 723,12 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 20 812 440,04 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 032 860,01 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 779 580,03 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 517 513,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 318 498,08 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 58 272,00 zł,
e) obsługa długu 253 000,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 7 634 431,51 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 608 736,51 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3 617 563,24 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 25 695,00 zł."

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 3 078 813,87 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 836 933,00 zł, pożyczek w wysokości 967 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 1 274 880,87 zł,

6) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2017r. określono w załączniku Nr 1, 2 oraz 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

Załączniki (465kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017r. poz. 730 i 935.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089.UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 230/2017
Burmistrza Pakości
z dnia 30 czerwca 2017r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2017r., wynika
z konieczności:
- zwiększenia planu dotacji w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 88 225,18 zł, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2017 z dnia 21 czerwca 2017r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2017r.,
- zwiększenia planu dotacji w dziale 855 Rodzina na kwotę 4 120,00 zł, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.29.2017 z dnia 23 czerwca 2017r. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
- dokonania przeniesienia w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 2 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych a także w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (12 lipca 2017, 10:07:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 413