Uchwała nr IV/27/2003Rady Miejskiej w Pakościz dnia 20 lutego 2003w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pakości na 2003 r.Na podstawie art 18 a ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./

Uchwała nr IV/27/2003
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 20 lutego 2003


w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pakości na 2003 r.

Na podstawie art 18 a ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pakości na 2003 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pakości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                               w Pakości
                                          Ryszard Kuflewicz

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr IV/27/2003
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 20 lutego 2003 r.


w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pakości na 2003 r.


        W związku z powołaniem Komisji Rwizyjnej, której zadaniem jest kontrolowanie działalności burmistrza, jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy zachodzi konieczność przedstawienia Radzie planu pracy Komisji.
        Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowią przepisy art. 18 a ust.3 i ust. 4 w związku z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, zgodnie z którymi Komisja Rewizyjna, będąca stałą komisją Rady Miejskiej, przedkłada Radzie plan pracy.
        Do zadań Komisji Rewizyjnej, zgodnie z powołanym art. 18 a ust. 3 i ust. 4 ustawy, należy opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie z wnioskiek do rady gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi. Ponadto Komisja ta wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.

 

                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                w Pakości
                                           Ryszard Kuflewicz

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2003 (62kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Wierzchowski (23 czerwca 2003, 14:20:38)

Ostatnia zmiana: Marcin Wierzchowski (26 czerwca 2003, 10:48:21)
Zmieniono: dodawanie pliku do ściągnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3659