Zarządzenie nr 16/2003 Burmistrza Pakościz dnia 15 maja 2003w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.

Zarządzenie nr 16/2003
Burmistrza Pakości
z dnia 15 maja 2003


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.

Na podstawie art.128 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148/ oraz uchwały Nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Burmistrz Pakości
postanawia, co następuje:

§ 1

I. W uchwale Nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok wprowadzić następujące

zmiany:

  • przejąć środki dotacji celowej

w dziale 853 – Opieka Społeczna

na kwotę 71.449,-

zgodnie z zał. Nr 1 do zarządzenia

  • dokonać przeniesień wydatków między paragrafami

na kwocie 64.000,-

zgodnie z zał. Nr 2 do zarządzenia

  • rozdysponować rezerwę ogólną

w kwocie 90.000,-

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia

 

II. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

po stronie dochodów 12.527.394,-

po stronie wydatków 12.527.394,-

§ 2

Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 rok określono w załączniku Nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

 

Burmistrz Pakości

 Wiesław Kończal

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 16/2003 Burmistrza Pakości z dnia 15 maja 2003 roku.

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2003 wynikają z:

  • decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększających dotacje celowe w dziale 863 – Opieka Społeczna o kwotę 71.449,- zł (na wypłatę obligatoryjnych zasiłków z pomocy społecznej o kwotę 42.400,- zł, na sfinansowanie części wyprawki szkolnej o kwotę 2.843,- zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 24.706,- zł, na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych o kwotę 1.500,- zł).

  • kasowego wykonania budżetu (przeniesienia między paragrafami)

  • rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 90.000,- zł – środki z rezerwy przeznacza się na dofinansowanie utrzymania dróg gminnych – 64.800,- zł, utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 3.000,- zł, utrzymanie straży pożarnej – 2.000,- zł oraz na utrzymanie oświaty – 20.200,- zł.

Załącznik nr 1 (53kB) pdf
Załącznik nr 2 (56kB) pdf
Załącznik nr 3 (53kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 12:26:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2547