Zarządzenie nr 73/2015BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 3 września 2015zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Zarządzenie nr 73/2015
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 3 września 2015


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[2]) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  W uchwale Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:

 1. Przyjąć środki dotacji celowej:
  · w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 11 720,00 zł,
  · w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 6 000,00 zł,
  · w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 7 737,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia,
 2. dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
  a) zwiększeń o kwotę 25 457,00 zł,
  b) przeniesień na kwotę 6 200,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 3. § 1 otrzymuje brzmienie:
  „§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 31 909 781,52, w tym:
  1) dochody bieżące w kwocie 28 289 673,52 zł
  a) dochody własne 17 405 082,88 zł,
  b) subwencje 6 048 956,00 zł, 
  c) dotacje celowe 4 835 634,64 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 33 227,44 zł;    
  2) dochody majątkowe w kwocie 3 620 108,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 800 507,00 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2 651 757,00 zł     
  b) dochody ze sprzedaży majątku 769 601,00 zł   
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 50000,00 zł,”         
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 4. § 2 otrzymuje brzmienie:
  „§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2015 rok w wysokości 32 759 079,66 zł, w tym:
  1) wydatki bieżące w wysokości 28 011 817,10 zł:
  a) wydatki jednostek budżetowych  21 574 119,60 zł,  
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  13 664 378,02 zł,
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  7 904 741,58 zł,   
  b) dotacje na zadania bieżące  1 183 748,00 zł,
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  4 841 949,26 zł,  
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  0,24 zł,
  e) obsługa długu  412 000,00 zł,
  2) wydatki majątkowe w wysokości  4 747 262,56 zł:
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 597 262,56 zł, w tym:
  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2 512 940,00 zł,
  b) wydatki majątkowe w formie dotacji – 150 000,00 zł.”
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 5. wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 849 298,14 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji,
 6. załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok określono w załączniku Nr 1, 1a, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Załącznik nr 1 (75kB) pdf
Załącznik nr 1a (156kB) pdf
Załącznik nr 2 (88kB) pdf
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienione j ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i  1072.  
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379,  911,  1146,  1626 i  1877 oraz z 2015r. poz. 238, 1117, 1130, 1190.  
 
 
 
 
UZASADNIENIE  
do zarządzenia Nr 73/2015
Burmistrza Pakości
z dnia 3 września 2015r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok 
 
Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2015r. wynika z konieczności wprowadzenia zwiększenia planu w związku z:
 • otrzymaną dotacją zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.46.2015/19 z dnia 26 sierpnia 2015r. w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych zgodnie z art.40 ustawy z 12 marca 20014r. o pomocy społecznej dl osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej jakie miło miejsce w lipcu 2015r.oraz w kwocie 7737,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. „Wyprawka szkolna”,
 • otrzymaną dotacją zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury w Bydgoszczy Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-850-3/15 z 28 sierpnia 2015r. w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 11 720,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds.referendum,
 • przeniesienie planu w dziale 750 Administracja publiczna, w celu zabezpieczenia środków na organizację Dożynek,
 • przeniesienie planu w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w celu zabezpieczenia środków na opłacenie energii w CKS w Kościelcu.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowią art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Zgodnie z ich treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych oraz wydatkach w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015r.Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (18 września 2015, 10:38:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 671