Zarządzenie nr 411/2022BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 28 grudnia 2022w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie nr 411/2022
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 28 grudnia 2022


w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) i § 15 ust. 3 uchwały Nr XXXIX/393/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.  Przekazuję uprawnienia do zaciągania w 2023 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy następującym jednostkom organizacyjnym:
  1. Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość do kwoty 120 000,00 zł,
  2. Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pakości do kwoty 450 000,00 zł,
  3. Przedszkolu Miejskiemu w Pakości do kwoty 240 000,00 zł,
  4. Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości do kwoty 325 000,00 zł,
  5. Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości do kwoty 500 000,00 zł,
  6. Zespołowi Placówek Oświatowych w Kościelcu do kwoty 270 000,00 zł.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć kierownikom jednostek organizacyjnych, wymienionych w § 1.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

 
   
UZASADNIENIE 
1. Przedmiot regulacji:
Przekazanie uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.), zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz art. 30 ust.2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), do zadań wójta należy w szczególności: określanie sposobu wykonywania uchwał oraz wykonywanie budżetu. 
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Burmistrz Pakości korzystając z upoważnienia zawartego w § 15 ust. 3 uchwały Nr XXXIX/393/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok, przekazuje jednostkom organizacyjnym Gminy Pakość, niewymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pakość na lata 2023-2034, uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń  

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 stycznia 2023, 09:25:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 14