zamówienie na:

„Utrzymywanie czystości na ulicach, placach i chodnikach miasta Pakość”

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 12 lutego 2007
wynik postępowania: W wyniku prowadzonego przez Gminę Pakość postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi wykonywane w ramach zadania pn. „Utrzymywanie czystości na ulicach, placach i chodnikach miasta Pakość” zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informujemy, iż wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inowrocławskiej 14 w Pakości. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 23 lutego 2007r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Nr referencyjny sprawy: KIO 341/I/7062-01/07

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Pakość

TRYB ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługi

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, w której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, zostanie udostępniona na stronie internetowej www.bip.pakosc.pl od dnia umieszczenia ogłoszenia o przetargu na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl

NAZWA ZAMÓWIENIA:
"Utrzymywanie czystości na ulicach, placach i chodnikach miasta Pakość"

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW:
Marek Żelazny - Kierownik Referatu Komunalno - Inwestycyjnego Rolnictwa i Ochrony Środowiska; biuro nr 19 (I piętro), tel. 052-566-60-90.
Agnieszka Chełminiak - podinspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska; biuro nr 12 (I piętro), tel. 052-566-60-85.
Ponadto osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami w przypadku spraw związanych z procedurą przetargową - starszy specjalista ds. zamówień publicznych, rolnictwa i gospodarki nieruchomościami Joanna Zemełka; biuro nr 18 (I piętro), tel. 052- 566-60-89.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zamówienie obejmuje usługi w zakresie utrzymania czystości na ulicach, placach i chodnikach miasta Pakość.
W zakres zamówienia wchodzić będą:
- sprzątanie chodników oraz placów (usuwanie: śmieci, kamieni, błota, piasku, chwastów i innych zanieczyszczeń),
- zamiatanie jezdni - raz w tygodniu,
- polewanie jezdni - w okresie letnim, w zależności od potrzeb,
- opróżnianie koszy ulicznych - nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu,
- oczyszczanie żywopłotów - usuwanie: chwastów, liści, innych odpadów i zmiotek,
- usuwanie śliskości na placach, parkingach i chodnikach - w okresie zimowym,
- usuwanie liści z placów, chodników i opasek ulicznych wraz z wywozem - w okresie jesiennym,
- opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - porządkowanie terenu wokół nich,
- opróżnianie kontenera na odpady stałe komunalno-bytowe typ KP-7 umieszczonego w okolicy garaży przy ulicy Jankowskiej,
- demontaż i naprawa koszy ulicznych i pojemników do selektywnej zbiórki - w przypadku uszkodzenia w trakcie eksploatacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w programie oczyszczania miasta Pakość - załącznik nr 1 SIWZ.

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:
Zamówienie poniżej 60.000 euro.

CZAS TRWANIA UMOWY:
Od dnia podpisania umowy do dnia 28 lutego 2008r.

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH:
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
Przy wyborze i ocenie oferty Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:
Cena - 100%
Cena wykonania przedmiotu zamówienia= Cena netto + podatek VAT = Cena brutto
Oferty oceniane będą w następujący sposób: oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100, pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie w stosunku do najtańszej wg wzoru:
Cn = (cena oferty najtańszej / cena oferty badanej) x 100 pkt
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT :
Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, sekretariat.
Do dnia 12 lutego 2007r. do godz. 9.30.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w dniu 12 lutego 2007r. godz. 10.00, pok. nr 19.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od dnia otwarcia ofert.

DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający nie przewiduje podpisania umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka - przetargi (29 stycznia 2007, 14:34:58)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (1 października 2007, 14:06:29)
Zmieniono: Zakończenie udostępniania SIWZ na stronie internetowej, zgodnie z art. 42 ust. 1 u Pzp

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 25134