Uchwała nr XXI/206/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych w formie aportu do Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pakości i objęcia z tego tytułu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowymNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 13 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 1990)

Uchwała nr XXI/206/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych w formie aportu do Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pakości i objęcia z tego tytułu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 13 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 1990)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/196/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych w formie aportu do Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pakości i objęcia z tego tytułu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, § 1 otrzymuje brzmienie:
„§1. Wyrazić zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pakości o kwotę 28.105,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto pięć złotych 00/100) brutto, w drodze wniesienia aportu o łącznej wartości 28.136,53 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 53/100) brutto.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał SiembabUZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
W związku z zaistniałą pomyłką w treści uchwały Nr XX/196/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych w formie aportu do Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pakości i objęcia z tego tytułu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, konieczne jest dokonanie zmiany tej uchwały. Zmiana ta dotyczy wartości kwoty podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o. oraz łącznej wartości wnoszonego aportu, określonych w §1 zmienianej uchwały.
2. Omówienie podstawy prawnej:
W przypadku podejmowania uchwały zmieniającej zastosowanie znajdują te same przepisy jak przy podjęciu zmienianej uchwały. I tak zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących między innymi określania zasad zbycia nieruchomości gruntowych, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. W myśl art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 1990) z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 7 nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:
Nie jest wymagane przeprowadzanie konsultacji w przedmiotowej sprawie.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Podjęcie uchwały zmieniającej ma na celu ostateczne przekazanie Przedsiębiorstwu Usług Gminnych Sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 2/48, 2/49, 2/51 oraz 2/52 w formie aportu, co umożliwi budowę na przedmiotowych nieruchomościach nowoczesnej tłoczni ścieków z punktem zlewnym. Jednocześnie spowoduje podniesienie kapitału zakładowego Spółki, w zamian za co Gmina Pakość otrzyma ekwiwalentną liczbę udziałów w Spółce.
5. Ocena skutków regulacji:
Skutkiem wykonania niniejszej uchwały będzie objęcie przez Gminę Pakość nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2021, 13:15:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 165