Zarządzenie nr 211/2017BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 26 kwietnia 2017zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Zarządzenie nr 211/2017
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 26 kwietnia 2017


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.1)), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.2)) oraz § 14 ust. 2 uchwały Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pakości z 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XIX/214/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 lutego 2017r. oraz uchwałą Nr XX/227/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 marca 2017r., wprowadzić następujące zmiany:
1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
zwiększenie planu dotacji w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 237 516,34 zł,
zwiększenie planu dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 7 947,00 zł,
zmniejszenie planu dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 7 280,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
zwiększenie o kwotę 245 463,34 zł,
zmniejszenie na kwotę 7 280,00 zł,
przeniesienie na kwotę 7 137,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 35 239 812,73 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 34 376 173,73 zł, w tym:
a) dochody własne 17 764 519,03 zł,
b) subwencje 6 044 090,00 zł,
c) dotacje celowe 10 567 564,70 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 52 122,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 863 639,00 zł
a) dochody ze sprzedaży majątku 636 135,00 zł,
b) dotacje celowe na inwestycje 227 504,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 227 504,00 zł."
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 40 752 257,45 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 32 741 070,76 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 20 625 880,68 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 019 579,01 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 606 301,67 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 513 013,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 297 055,08 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 52 122,00 zł,
e) obsługa długu 253 000,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 8 011 186,69 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 631 186,69 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 380 000,00 zł."
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 5 512 444,72 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 270 563,85 zł, pożyczek w wysokości 967 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 1 274 880,87 zł,

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2017r. określono w załączniku Nr 1, 2 oraz 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


Załączniki (388kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017r. poz. 730.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. 60, 191 i 659.


UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 211/2017
Burmistrza Pakości
z dnia 26 kwietnia 2017r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2017r., wynika z konieczności:
- zwiększenia planu dotacji w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 237 516,34 zł, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17. 2017/19 z dnia 24 kwietnia 2017r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego za I okres płatniczy 2017 r. – rezerwa celowa cz.83, poz. 7 ustawy budżetowej na 2017 r.
- zwiększenia planu dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 7 947,00 zł, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WB.I.3120.3.16.2017 z dnia 20 kwietnia 2017r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2017r.,
- zmniejszenia planu dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 7 280,00 zł, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WB.I.3120.3.15.2017 z dnia 21 kwietnia 2017r., w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS4.4143.3.94.2017.MF.768 z dnia 10 kwietnia 2017r. zwiększającą plan dotacji z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25, dokonano zmniejszenia dotacji przyznanej wcześniej ze środków będących w dyspozycji Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz 2 ustawy o pomocy społecznej,
- dokonania przeniesień w planie wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 6 739,00 zł oraz w dziale 855 Rodzina na kwotę 398,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, umowę zlecenie dla opiekunki środowiskowej oraz na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych a także w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017r. Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (2 maja 2017, 10:35:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 428