Uchwała nr XX/190/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 26 listopada 2020w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2021r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i 1378) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020r. poz. 333)

Uchwała nr XX/190/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 listopada 2020


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2021r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i 1378) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020r. poz. 333)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta, będącą podstawą naliczania podatku rolnego na 2021 rok na obszarze Gminy Pakość, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M. P. z 2020r. poz 982) z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 51,00 za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał SiembabUZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy ustalenia ceny skupu 1 dt żyta, będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2021 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 2020r. poz. 333) średnia cena skupu żyta jest ogłaszana corocznie Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M. P. z 2020r., poz 982) cena wynosi 58,55 zł za 1 dt.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Konsultacje / uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.
Powyższa uchwała otrzymała pozytywną opinię Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku z dnia 27 października 2020r.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Średnia cena skupu żyta na rok 2021 ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w znacznym stopniu obciążyłaby podatników podatku rolnego. W związku z powyższym Rada Miejska w Pakości korzystając z uprawnień wynikających z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, obniża średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok na terenie Gminy Pakość do kwoty 51,00 za 1 dt.
5. Ocena skutków finansowych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 grudnia 2020, 07:45:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 194