Uchwała nr XIX/161/2012RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 listopada 2012w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ) oraz art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.2) )

Uchwała nr XIX/161/2012
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 listopada 2012


w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ) oraz art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.2) )


uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Pakości, w wysokości 100 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 131 poz. 764 i Nr 171 poz. 1016.Uzasadnienie
do uchwały Nr XIX/161/2012
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.), prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Pakości. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy, wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy. Wysokość opłaty ustala Rada Miejska w drodze uchwały. Opłata nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012r. (Dz.U. Nr 192, poz. 1141), wynosi ono 1500,00 zł. Zatem maksymalna wysokość opłaty rejestracyjnej żłobka lub klubu dziecięcego może wynieść 750,00 zł. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty z mocy ustawy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (11 grudnia 2012, 14:16:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1718