Uchwała nr II/16/2014 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2014w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pakości Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.[1]) oraz § 20 ust. 8 Statutu Gminy Pakość, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 59, poz. 972, z późn. zm.[2])

Uchwała nr II/16/2014
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pakości

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.[1]) oraz § 20 ust. 8 Statutu Gminy Pakość, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 59, poz. 972, z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W wyniku tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pakości kadencji 2014-2018, Wiceprzewodniczącymi Rady wybrani zostali:
  1. p. Lewandowski Mariusz,
  2. p. Szymborski Marek. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072.
[2] Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2003r. Nr 59, poz. 974, z 2006r. Nr 120, poz. 1755 oraz z 2008r. Nr 145, poz. 2225.
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE  
do uchwały nr II/16/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2014 r.
 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pakości
 
Rada Miejska w Pakości kadencji 2014-2018 dokonała wyboru dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w odrębnych głosowaniach tajnych.
W głosowaniach udział wzięło15 radnych, co stanowi 100% składu rady.
W wyniku głosowania dotyczącego wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady głosów ważnych oddano 15, głosów nieważnych oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 1, głosów przeciw wyborowi kandydata oddano 4.
Kandydat otrzymał następującą liczbę  głosów za wyborem:
1. p. Lewandowski Mariusz  - 10 głosów,
W wyniku głosowania dotyczącego wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady głosów ważnych oddano 15, głosów nieważnych oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 1.
Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów za wyborem:
1. p. Augustyn Mariusz - 4 głosy,
2. p. Szymborski Marek - 10 głosów.
Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Pakości Kadencji 2014-2018 wybrani zostali:
1. p. Lewandowski Mariusz,
2. p. Szymborski Marek.  
Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi przepis art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.), zgodnie z którym rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. W myśl oraz § 20 ust. 8 Statutu Gminy Pakość, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej Pakości z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 59, poz. 972 z późn. zm.) na pierwszej sesji, po wyborze rady nowej kadencji, rada wybiera w odrębnych głosowaniach ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 marca 2015, 10:33:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 612