Zarządzenie nr 360/2014 BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 24 września 2014zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

Zarządzenie nr 360/2014
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 24 września 2014


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[2]) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  1. W uchwale Nr XXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 1 428,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia, 
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 
  • zwiększeń na kwotę 1 428,00 zł, 
  • przeniesień na kwotę  126 076,00 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
2. Po dokonanych zmianach:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 33 147 782,02 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 29 008 898,02 zł
  a) dochody własne 18 087 889,42 zł,
  b) subwencje 5 829 760,00 zł, 
  c) dotacje celowe 5 091 248,60 zł, w tym: 
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 321 908,57 zł,    
 2. dochody majątkowe w kwocie 4 138 884,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 695 722,00 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2 535 297,00 zł     
  b) dochody ze sprzedaży majątku 1 393 162,00 zł,      
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł,”  
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia, 
2)  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2014 rok w wysokości 33 057 629,02 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 27 562 571,02 zł,
  a) wydatki jednostek budżetowych  21 174 209,28 zł,    
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  13 200 548,26 zł,
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  7 973 661,02 zł, 
  b) dotacje na zadania bieżące  1 174 121,00 zł,
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  4 552 620,43 zł,  
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  326 620,31 zł,
  e) obsługa długu  335 000,00 zł, 
 2. wydatki majątkowe w wysokości  5 495 058,00 zł,
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 495 058,00 zł, w tym:
  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2 788 911,00 zł,
  dotacje na zadania majątkowe – 30 000,00 zł,”
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 
3) Wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 90 153,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
 
4) Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
                                      
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok określono w załączniku Nr 1, 1a, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal


Załącznik nr 1 (129kB) pdf
Załącznik nr 1a (108kB) pdf
Załącznik nr 2 (215kB) pdf
Załącznik nr 3 (112kB) pdf  
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146.     
 
 
UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 360/2014
Burmistrza Pakości
z dnia 24 wrzesnia 2014r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok  
 
Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2014r. wynika z:
 • otrzymania dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 1 428,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.51.2014/9 z dnia 4 września 2014r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.), 
 • przeniesienie w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 25 250,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakupy realizowane przez Radę Miejską oraz na zabezpieczenie środków niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, 
 • przeniesienie w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 5 466,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżących potrzeb związanych z ochroną przeciwpożarową,
 • przeniesienie w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 3 110,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych badań wstępnych i kontrolnych pracowników Gimnazjum oraz zabezpieczenia środków na usługach w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu, w Przedszkolu Miejskim w Pakości z przeznaczeniem na zakup zabawek oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, 
 • przeniesienie w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 86 350,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zorganizowanie akcji gwiazdkowej, opiekę nad dziećmi w świetlicy „Słoneczko”, wynagrodzenia oraz szkolenia, 
 • przeniesienie w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 5 900,00 zł w Szkole Podstawowej w Pakości oraz Gimnazjum w Pakości w związku z rozliczeniem wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowią art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Zgodnie z ich treścią, w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych, a także wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.  
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (10 października 2014, 11:46:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1176