Zarządzenie nr 14/2003 Burmistrza Pakości z dnia 16 kwietnia 2003w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia przeznaczonej do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego

Zarządzenie nr 14/2003
Burmistrza Pakości
z dnia 16 kwietnia 2003


w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia przeznaczonej do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 209, poz. 1781)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołać Komisję ds. oceny i wydzielenia przeznaczonej do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego w składzie:

1. Szymon Łepski - Przewodniczący Komisji.

2. Lucyna Tyburcza - Członek Komisji.

3. Paulina Motławska - Członek Komisji.

 

§ 2

Do zadań Komisji należy:

a) dokonanie oceny i wydzielenie przeznaczonej do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej i sporządzenie na tą okoliczność protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej,

b) komisyjne zniszczenie dokumentacji objętej zezwoleniem uzyskanym z Archiwum Państwowego,

c) protokolarne przekazanie dokumentów stanowiących zasób archiwalny do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 12:23:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3255