Uchwała nr XVIII/132/04Rady Miejskiej w Pakościz dnia 2 grudnia 2004w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Oczyszczone ścieki elementem czystego środowiska zlewni Noteci i kluczem rozwoju gminy Pakość”Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.„c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.48 ust.1 pkt 2 i art.50 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz.1851, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 93, poz. 890, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135)

Uchwała nr XVIII/132/04
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 2 grudnia 2004


w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Oczyszczone ścieki elementem czystego środowiska zlewni Noteci i kluczem rozwoju gminy Pakość”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.„c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.48 ust.1 pkt 2 i art.50 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz.1851, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 93, poz. 890, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Zaciągnąć pożyczkę do wysokości 2 610 000,-zł (słownie: dwa miliony sześćset dziesięć
tysięcy złotych), tj.:

  • w 2005r. do kwoty 1 450 000,-zł,
  • w 2006r. do kwoty 1 160 000,-zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Oczyszczone ścieki elementem czystego środowiska zlewni Noteci i kluczem rozwoju gminy Pakość”.

§ 2

Upoważnić Burmistrza Pakości do załatwienia wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z zaciągnięciem i spłatą pożyczki.

§ 3

Spłatę pożyczki planuje się dokonać do końca 2011 roku. Źródłem spłat będą wpływy z dochodów własnych gminy, których wysokość zapewni spłatę zobowiązań.

§ 4

Wyrazić zgodę na prawne zabezpieczenie zobowiązania w formie weksla „in blanco”.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Pakości.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Kuflewicz

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVIII/132/04 Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 02.12.2004 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Oczyszczone ścieki elementem czystego środowiska zlewni Noteci i kluczem rozwoju gminy Pakość”

Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego, pn.: „Oczyszczone ścieki elementem czystego środowiska zlewni Noteci i kluczem rozwoju gminy Pakość”. Zadania planuje się wykonać w latach 2004-2006.
Zostało to zapisane w załączniku Nr 6 „Planowane inwestycje na lata 2004-2008” do Uchwały Rady Miejskiej w Pakości Nr XI/79/04 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok oraz w załączniku Nr 3 „Planowane inwestycje na lata 2005-2009” do projektu budżetu gminy na 2005 rok. W miesiącu grudniu 2004r. planowane jest podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Pakości w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2005 rok, z uwzględnieniem źródeł finansowania zadania, tj. środków z budżetu gminy, środków
z WFOŚiGW oraz środków EFRR.
Współfinansowanie ze środków funduszy strukturalnych potwierdza Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 58/804/2004 z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie zatwierdzenia projektów współfinansowanych z EFRR w ramach ZPORR, Priorytet I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działanie 1.2. Infrastruktura Ochrony Środowiska. Niemniej jednak obowiązkiem projektodawcy jest zabezpieczenie własnych środków niezbędnych do zrealizowania Projektu, a mając na względzie możliwości budżetu gminy, koszt inwestycji stanowi zbyt duże jego obciążenie, stąd też wynika konieczność sfinansowania części kosztów inwestycji środkami pożyczki.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2005, 13:05:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4332