Zarządzenie nr 424/2023BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 23 stycznia 2023w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gminę Pakość

Zarządzenie nr 424/2023
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 23 stycznia 2023


w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gminę Pakość

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 oraz art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, określone uchwałą Nr XXVIII/299/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Lp
Kryteria
Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium Liczba punktów
1
Oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący, pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych15
2
Jeden rodzic/opiekun prawny, pracuje zawodowo, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego10
3
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola, do którego o przyjęcie stara się kandydat. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych8

§ 2. Podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów spoza obwodu do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania  za poszczególne kryteria, określone uchwałą Nr XXVIII/300/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Lp
Kryteria
Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium Liczba punktów
1
W szkole obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo kandydata.Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego5
2
Kandydat uczęszczał do przedszkola
na terenie Gminy Pakość.
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego5
3
Niepełnosprawność w rodzinie Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100)5

 
§ 3. Powierzam wykonanie zarządzenia Dyrektorom publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość.
 
§ 4. Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez opublikowanie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość www.bip.pakosc.pl w zakładce „Zarządzenia Burmistrza Pakości” oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
Burmistrz Pakości  
Zygmunt Groń

 
 
UZASADNIENIE 
do zarządzenia Nr 424/2023 Burmistrza Pakości z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gminę Pakość

Zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do końca stycznia podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
Wobec powyższego zarządzenie jest w pełni uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (31 stycznia 2023, 14:10:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 23